Print

Print


Diolch! rhagorol.

Anna
Ye who opt for cut'n'paste
Tread with care and not in haste!


Il giorno lun 2 set 2019 alle ore 10:13 Dafydd Frayling
<[log in to unmask]> ha scritto:

> Ffordd hawdd o gofio pryd i beidio â threiglo Ll ac Rh yw ar ôl ‘YN Y MÔR
> CYN UN’ – felly ‘Mae Senghennydd yn LLyfrgell dda’, ‘Dwi’n gweld y
> LLyfrgell o’r caffi’ ac ati
>
>
>
> Dafydd Frayling​
>
> Cyfieithydd
>
> Ffôn: 029 2044 1313
>
> Translator
>
> Tel: 029 2044 1313 <029%202044%201313>
>
> Cyngor Celfyddydau Cymru
> Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL
>
> www.celf.cymru
>
> [image: Twitter Cymraeg] <https://twitter.com/Celf_Cymru>
>
> Arts Council of Wales
> Bute Place, Cardiff CF10 5AL
>
> www.arts.wales
>
> [image: Twitter English] <https://twitter.com/Arts_Wales_>
>
> Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg, ni fydd gohebu drwy
> gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.
> We welcome correspondences in Welsh and English, corresponding in Welsh
> will not lead to a delay.
>
> Polisi Preifatrwydd
> <http://www.celf.cymru/amdanom-ni/llywodraeth/didwylledd/polisi-preifatrwydd>
>
> |
>
> Privacy Policy
> <http://www.arts.wales/about-us/governance/openness/privacy-policy>
>
>
>
> *Oddi wrth:* Discussion of Welsh language technical terminology and
> vocabulary <[log in to unmask]> *Ar ran/On Behalf Of *Mary
> Jones
> *Anfonwyd:* Dydd Gwener, 30 Awst 2019 16:40
> *At:* [log in to unmask]
> *Pwnc:* (All_Ext) - Re: Force
>
>
>
> Rwy’n credu’n gryf mai’r Rhagymadrodd i GyrA (Morffoleg y Gymraeg) yw un
> o’r mannau mwyaf eglur i ddod o hyd i unrhyw esboniad.
>
> Mary
>
>
>
>
>
> *From:* Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]
> <[log in to unmask]>] *On Behalf Of *anna gruffydd
> *Sent:* 30 August 2019 15:36
> *To:* [log in to unmask]
> *Subject:* Re: Force
>
>
>
> Sylwais i ar hynny hefyd one roeddwn i'n canolbwyntio fwy ar drio caelk
> hyd i ymadrodd. Be yn union ydi'r rheol dwch? Dydyn nhw ddim yn treiglo ar
> ol y fannod nac a ol 'yn' - ai dyna'r unig adegau?
>
>
>
> Anna
>
> Ye who opt for cut'n'paste
>
> Tread with care and not in haste!
>
>
>
>
>
> Il giorno ven 30 ago 2019 alle ore 16:24 Mary Jones <
> [log in to unmask]> ha scritto:
>
> Un peth NA allwch chi ei ddweud yw 'byddwch yn LU'. Dydy Ll a RH ddim yn
> treiglo fel cytseiniaid eraill - er bod bron pob sylwebydd chwaraeon yn sôn
> am 'Y LINELL'. Ych!
> Mary
>
> -----Original Message-----
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Meinir Thomas
> Sent: 30 August 2019 11:57
> To: [log in to unmask]
> Subject: Force
>
> Helo bawb!
>
> Mae gen i negeseuon sy'n ymwneud a^ recriwtio swyddogion heddlu newydd.
> Mae pob un ohonynt yn cychwyn gyda "Be a force for" (Be a force for
> courage, be a force for all, be a force for the community ac ati).
>
> A yw "Byddwch yn rym er.." yn swnio'n iawn i chi? Neu a fyddai "Byddwch yn
> lu er..." yn well? Mae rhywun wedi awgrymu llu yn lle grym, ond sai'n
> hollol siwr os yw'n iawn rhoi 'llu' o ystyried y cyd-destun - mae'r neges
> yn cyfeirio at unigolyn yn hytrach na gwasanaeth heddlu. Aelod o lu falle,
> ond byddai hynny'n gwneud y frawddeg yn fwy.
>
> Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw gyngor.
>
> Diolch yn fawr!
>
> Cofion gorau,
>
> Meinir
>
> ########################################################################
>
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following
> link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
>
> ########################################################################
>
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following
> link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
>
>
> ------------------------------
>
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following
> link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
>
>
> ------------------------------
>
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following
> link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
> **************************************************************************************************************************
>
>
> Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
> gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person(au) y maent wedi eu cyfeirio
> atynt yn unig. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon drwy gamgymeriad, a
> wnewch chi fy hysbysu o hyn cyn gynted â phosib a'i dileu o'r system.
> Gofynnir i chi beidio â defnyddio na dadlenni'r wybodaeth mewn unrhyw
> ffordd. Barn a safbwyntiau'r awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost
> hon ac nid ydynt o anghenraid yn adlewyrchu barn neu safbwynt Cyngor
> Celfyddydau Cymru oni bai y nodwyd hynny'n benodol. Dylai'r rhai sy'n anfon
> ac yn derbyn e-bost fod yn ymwybodol hwyrach y bydd yn rhaid datgelu
> cynnwys yr e-bost wrth ymateb i gais yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data a
> Deddf Rhyddid Gwybodaeth.
>
> This email and any attachments are intended solely for the person(s) to
> whom it is addressed. If you have received it in error, please delete it
> from your system, do not use or disclose the information in any way, and
> notify me immediately. The content of this message may contain personal
> views, which are not the views of The Arts Council of Wales, unless
> specifically stated. Senders and recipients of email should be aware that
> under the UK Data Protection and Freedom of Information legislation these
> contents might have to be disclosed in response to a request.
>
> http://www.arts.wales / http://www.celf.cymru
> _________________________________________________________________________________________________________________________
>
>
> This email has been scanned by office.com anti-spam and anti-malware
> protection services. For more information please visit
> http://www.office.com
> _________________________________________________________________________________________________________________________
>
>
> ------------------------------
>
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following
> link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
>

########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1