‘gosodweithiau’ yw ‘installations’ ym myd y celfyddydau gweledol.

 

Mae ‘projection mapping’ yn dechneg – chwedl Wikipedia “a projection technique used to turn objects, often irregularly shaped, into a display surface for video projection. These objects may be complex industrial landscapes, such as buildings, small indoor objects or theatrical stages. By using specialized software, a two- or three-dimensional object is spatially mapped on the virtual program which mimics the real environment it is to be projected on. The software can interact with a projector to fit any desired image onto the surface of that object”

 

Byddwn i’n rhoi ‘gosodweithiau wedi’u seilio ar fapio tafluniadol / sy’n defnyddio mapio tafluniadol’.

 

Claire

 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Dafydd Frayling
Sent: 03 September 2019 12:27
To: [log in to unmask]
Subject: ATB/RE: (All_Ext) - projection mapping

 

Gosodiadau yw installations felly ‘gosodiadau wedi’u seilio ar fapiau wedi’u taflunio’ ?

 

Dafydd Frayling

Cyfieithydd

Ffôn: 029 2044 1313 

cid:image001.jpg@01D56253.CD12D9F0

Translator

Tel: 029 2044 1313

Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

www.celf.cymru

Twitter Cymraeg

Arts Council of Wales
Bute Place, Cardiff CF10 5AL

www.arts.wales

Twitter English

cid:image003.png@01D56253.CD12D9F0

cid:image004.gif@01D56253.CD12D9F0

cid:image005.jpg@01D56253.CD12D9F0

cid:image006.jpg@01D56253.CD12D9F0

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.
We welcome correspondences in Welsh and English, corresponding in Welsh will not lead to a delay.

Polisi Preifatrwydd

|

Privacy Policy

 

Oddi wrth: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]> Ar ran/On Behalf Of Dafydd Timothy
Anfonwyd: Dydd Mawrth, 3 Medi 2019 12:24
At:
[log in to unmask]
Pwnc: (All_Ext) - projection mapping

 

Pnawn da!

... the performance will be accompanied by a number of projection mapping based installations by local artists...

Y cyd-destun ydy perfformiad celfyddydol sy'n cynnwys yr uchod.

Unrhyw syniad(au)?

Diolch,

Dafydd

 

cid:image007.gif@01D56253.CD12D9F0

Virus-free. www.avast.com

 


To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

**************************************************************************************************************************

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person(au) y maent wedi eu cyfeirio atynt yn unig. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon drwy gamgymeriad, a wnewch chi fy hysbysu o hyn cyn gynted â phosib a'i dileu o'r system. Gofynnir i chi beidio â defnyddio na dadlenni'r wybodaeth mewn unrhyw ffordd. Barn a safbwyntiau'r awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt o anghenraid yn adlewyrchu barn neu safbwynt Cyngor Celfyddydau Cymru oni bai y nodwyd hynny'n benodol. Dylai'r rhai sy'n anfon ac yn derbyn e-bost fod yn ymwybodol hwyrach y bydd yn rhaid datgelu cynnwys yr e-bost wrth ymateb i gais yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data a Deddf Rhyddid Gwybodaeth.

This email and any attachments are intended solely for the person(s) to whom it is addressed. If you have received it in error, please delete it from your system, do not use or disclose the information in any way, and notify me immediately. The content of this message may contain personal views, which are not the views of The Arts Council of Wales, unless specifically stated. Senders and recipients of email should be aware that under the UK Data Protection and Freedom of Information legislation these contents might have to be disclosed in response to a request.

http://www.arts.wales / http://www.celf.cymru
_________________________________________________________________________________________________________________________

This email has been scanned by office.com anti-spam and anti-malware protection services. For more information please visit
http://www.office.com
_________________________________________________________________________________________________________________________

 


To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1