Ffordd hawdd o gofio pryd i beidio â threiglo Ll ac Rh yw ar ôl ‘YN Y MÔR CYN UN’ – felly ‘Mae Senghennydd yn LLyfrgell dda’, ‘Dwi’n gweld y LLyfrgell o’r caffi’ ac ati

 

Dafydd Frayling

Cyfieithydd

Ffôn: 029 2044 1313 

Translator

Tel: 029 2044 1313

Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

www.celf.cymru

Twitter Cymraeg

Arts Council of Wales
Bute Place, Cardiff CF10 5AL

www.arts.wales

Twitter English

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.
We welcome correspondences in Welsh and English, corresponding in Welsh will not lead to a delay.

Polisi Preifatrwydd

|

Privacy Policy

 

Oddi wrth: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]> Ar ran/On Behalf Of Mary Jones
Anfonwyd: Dydd Gwener, 30 Awst 2019 16:40
At: [log in to unmask]
Pwnc: (All_Ext) - Re: Force

 

Rwy’n credu’n gryf mai’r Rhagymadrodd i GyrA (Morffoleg y Gymraeg) yw un o’r mannau mwyaf eglur i ddod o hyd i unrhyw esboniad.

Mary

 

 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of anna gruffydd
Sent: 30 August 2019 15:36
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Force

 

Sylwais i ar hynny hefyd one roeddwn i'n canolbwyntio fwy ar drio caelk hyd i ymadrodd. Be yn union ydi'r rheol dwch? Dydyn nhw ddim yn treiglo ar ol y fannod nac a ol 'yn' - ai dyna'r unig adegau?

 

Anna

Ye who opt for cut'n'paste

Tread with care and not in haste!

 

 

Il giorno ven 30 ago 2019 alle ore 16:24 Mary Jones <[log in to unmask]> ha scritto:

Un peth NA allwch chi ei ddweud yw 'byddwch yn LU'. Dydy Ll a RH ddim yn treiglo fel cytseiniaid eraill - er bod bron pob sylwebydd chwaraeon yn sôn am 'Y LINELL'. Ych!
Mary

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Meinir Thomas
Sent: 30 August 2019 11:57
To: [log in to unmask]
Subject: Force

Helo bawb!

Mae gen i negeseuon sy'n ymwneud a^ recriwtio swyddogion heddlu newydd. Mae pob un ohonynt yn cychwyn gyda "Be a force for" (Be a force for courage, be a force for all, be a force for the community ac ati).

A yw "Byddwch yn rym er.." yn swnio'n iawn i chi? Neu a fyddai "Byddwch yn lu er..." yn well? Mae rhywun wedi awgrymu llu yn lle grym, ond sai'n hollol siwr os yw'n iawn rhoi 'llu' o ystyried y cyd-destun - mae'r neges yn cyfeirio at unigolyn yn hytrach na gwasanaeth heddlu. Aelod o lu falle, ond byddai hynny'n gwneud y frawddeg yn fwy.

Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw gyngor.

Diolch yn fawr!

Cofion gorau,

Meinir

########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

 


To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

 


To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

**************************************************************************************************************************

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person(au) y maent wedi eu cyfeirio atynt yn unig. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon drwy gamgymeriad, a wnewch chi fy hysbysu o hyn cyn gynted â phosib a'i dileu o'r system. Gofynnir i chi beidio â defnyddio na dadlenni'r wybodaeth mewn unrhyw ffordd. Barn a safbwyntiau'r awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt o anghenraid yn adlewyrchu barn neu safbwynt Cyngor Celfyddydau Cymru oni bai y nodwyd hynny'n benodol. Dylai'r rhai sy'n anfon ac yn derbyn e-bost fod yn ymwybodol hwyrach y bydd yn rhaid datgelu cynnwys yr e-bost wrth ymateb i gais yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data a Deddf Rhyddid Gwybodaeth.

This email and any attachments are intended solely for the person(s) to whom it is addressed. If you have received it in error, please delete it from your system, do not use or disclose the information in any way, and notify me immediately. The content of this message may contain personal views, which are not the views of The Arts Council of Wales, unless specifically stated. Senders and recipients of email should be aware that under the UK Data Protection and Freedom of Information legislation these contents might have to be disclosed in response to a request.

http://www.arts.wales / http://www.celf.cymru
_________________________________________________________________________________________________________________________

This email has been scanned by office.com anti-spam and anti-malware protection services. For more information please visit http://www.office.com
_________________________________________________________________________________________________________________________

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1