Print

Print


Mae toddlers yn blant bach bach dydan - dwi'm yn meddwl y byddai na groeso i blant wyth oed mewn toddler takeover..

Ar 27/06/2019 12:09, ysgrifennodd Rhodri Owain:
[log in to unmask]">

Be’ am: “y plant pia hi”

 

Pob hwyl,

Rhodri

 

Rhodri Owain
Cyfieithydd / Translator
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru | Wales Council for Voluntary Action
Ffôn | Tel  01970 631131


www.wcva.org.uk
Lein Gymorth | Helpdesk 0300 111 0124
Rydym yn croesawu gohebiaeth oddi wrthych yn Gymraeg ac yn Saesneg. Os ydych yn gohebu yn Gymraeg byddwn yn ymateb i chi yn Gymraeg, ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn achosi oedi.
We welcome receiving correspondence from you in Welsh and in English. If you correspond in Welsh, we will respond to you in Welsh, and corresponding in Welsh will not lead to delay.
 
​Cyfrinachedd 

​Os nad atoch chi y bwriadwyd anfon yr ebost hwn (ac unrhyw atodiad), rhowch wybod i’r anfonwr drwy ebostio’n ôl a dinistrio pob copi heb ei anfon at unrhyw drydydd parti.

​Confidentiality

​If you are not the intended recipient of this email (and any attachment), please inform the sender by return email and destroy all copies without passing to any third parties. 

Ymwadiad

​Eiddo’r awdur yn unig yw unrhyw farn neu safbwyntiau a gyflwynir yn yr e-bost hwn ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli barn Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, os na ddywedir yn wahanol yn benodol.

​Disclaimer 

​Any views or opinions presented within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily represent those of Wales Council for Voluntary Action, unless otherwise specifically stated.

​Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Ty Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, DU, CF10 5FH
Wales Council for Voluntary Action, Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, UK, CF10 5FH

Elusen Gofrestredig | Registered Charity: 218093
Cwmni Cyfyngedig drwy Warant | Company Limited by Guarantee: 425299
Wedi’i gofrestru yng Nghymru | Registered in Wales

Lein Gymorth | Helpdesk: 0300 111 0124
Ebost | Email: [log in to unmask]
Gwefan | Web: www.wcva.org.uk
-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]> On Behalf Of Bethan Mair
Sent: 27 June 2019 12:03
To: [log in to unmask]
Subject: Re: ATB/RE: Toddler Takeover

 

Diolch

Bethan

 

 

> On 27 Jun 2019, at 12:03, Huw Roberts <[log in to unmask]> wrote:

>

> "diwrnod/digwyddiad/sesiwn yn nwylo'r plant", efallai? 

>

>

> Cofion gorau,

>

> Huw

>

> -----Neges Wreiddiol/Original Message----- Oddi wrth: Discussion of

> Welsh language technical terminology and vocabulary

> <[log in to unmask]> Ar ran/On Behalf Of Bethan Mair

> Anfonwyd: Dydd Iau, 27 Mehefin 2019 11:30

> At: [log in to unmask]

> Pwnc: Toddler Takeover

>

> Mewn rhai atyniadau i ymwelwyr (Fferm Folly yn yr achos penodol hwn) maen nhw’n clustnodi ambell ddiwrnod fel diwrnod Toddler Takeover. Unrhyw syniadau ysbrydoledig ar ddiwrnod poeth?!

> Diolch rhag blaen

> Bethan

>

> ######################################################################

> ##

>

> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:

> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAE

> G&A=1

>

> ######################################################################

> ##

>

> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:

> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAE

> G&A=1

 

########################################################################

 

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:

https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1


Virus-free. www.avg.com


To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1