Mae Swyddfa’r Comisiynydd Iaith yn casglu unrhyw bethau fel hyn sydd angen eu cywiro.

 

Oni bai fod Eleri yn dweud yn wahanol, gyrrwch nhw at Eleri James [log in to unmask] – a diolch am lygaid craff!

 

Delyth

 

http://www.bangor.ac.uk/emailtpl/logo-a2.png

Delyth Prys
Pennaeth Uned Technolegau Iaith
Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr

E-bost: [log in to unmask]

Ffôn: +44 (0)1248 382800

Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

http://www.bangor.ac.uk/emailtpl/twitter-16.png@prifysgolbangor http://www.bangor.ac.uk/emailtpl/facebook-16.png/PrifysgolBangor

Delyth Prys
Head of the Language Technologies Unit
Language Technologies Unit, Canolfan Bedwyr

Email: [log in to unmask]

Phone: +44 (0)1248 382800

Bangor University, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

http://www.bangor.ac.uk/emailtpl/twitter-16.png@BangorUni http://www.bangor.ac.uk/emailtpl/facebook-16.png/BangorUniversity

 

Oddi wrth: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] Ar ran/On Behalf Of [log in to unmask]
Anfonwyd: 03 October 2018 14:01
At: [log in to unmask]
Pwnc: Cywiriad i fersiwn ar-lein Geiriadur yr Academi

 

Oes yna rywun yn cywiro gwallau teipio yn fersiwn ar-lein Geiriadur yr Academi?

Newydd sylwi ar hwn dan ‘battlement’ … (=crenelation): Murfwlchm (murflychau)    

Mae’r fersiwn wedi’i argraffu yn rhoi ‘murfylchau’.

 

Rhian

 

 


To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

 

Mae croeso i chi gysylltu gyda'r Brifysgol yn Gymraeg neu Saesneg

You are welcome to contact the University in Welsh or English

Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1