Print

Print


Dear List,

 

Would anyone be able to supply this article please?

 

Parental perspective towards the education of visually impaired children

Lakshmi HV; Geetha CV; Murthy KNK

Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal 2009; 20(2): 84-91 (8)

 

Kind Regards

 

Kath

 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys / Powys Teaching Health Board
Canolfan y Llyfrgrell a Datblygu'r Gweithlu / Workforce Development & Library Centre
Ysbyty Bronllys / Bronllys Hospital
Bronllys / Bronllys
Aberhonddu / Brecon
Powys LD3 0LU

Rhif ffon / Telephone : 01874 712576

Ffacs / Fax : 01874 712577

E-bost / Email : [log in to unmask]

 

Os nad chi sydd i fod i dderbyn yr e-bost hwn, a wnewch roi gwybod i bwy bynnag wnaeth ei anfon trwy e-bost a dinistrio pob copi.  Ni chaniateir agor, defnyddio, datgelu, storio na chopďo’r e-bost.  Barn neu sylwadau’r awdur yw’r rhai sydd yn yr e-bost ac nid ydynt o anghenraid yn cynrychioli barn Bwrdd Iechyd addysgu Powys heblaw bod hynny wedi’i nodi.  Mae’n bosibl y gellir datgeli’r wybodaeth sydd yn yr e-bost hwn dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Deddf Diogelu Data 1998.  Oni bai bod y wybodaeth wedi’i heithrio rhag cael ei datgelu dan y gyfraith, ni allwn sicrhau cyfrinachedd yr e-bost hwn ac unrhyw ateb iddo. 
Cyn agor yr e-bost hwn ac unrhyw atodiadau, a wnewch eu gwirio rhag firysau gan nad yw’r Bwrdd Iechyd yn gallu sicrhau nad ydynt heb firws ac nad ydynt wedi’u rhyng-gipio na’u diwygio.

If you are not the intended recipient of this email, please inform the sender by return email and destroy all copies.  Unauthorised access, use, disclosure, storage or copying is not permitted.  Any views or opinions expressed are those of the author and do not necessarily represent the views of Powys teaching Health Board unless otherwise explicitly stated.  The information contained in this email may be subject to disclosure under the Freedom of Information Act 2000, Environmental Information Regulations 2004 and the Data Protection Act 1998.  Unless the information is legally exempt from disclosure, the confidentiality of this email and any reply cannot be guaranteed.
Please check for viruses before accessing this email and any attachments since the Health Board cannot guarantee that these are virus free or have not been intercepted and amended.