Print

Print


Diolch o galon – ddim wedi dod ar draws y patrwm cyntaf.

 

Yn sicr, y mae require yn rhychwantu maes semantig eithaf eang, o’r dymunol i’r gorfodol. Mae gyda fi ragor na dwsin o amrywiadau fan hyn, ac rwy’n benderfynol a roi rhyw fath o drefn arnynt.

 

Yn iach,

 

Tim

 

 

 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] Ar ran/On Behalf Of Claire Richards
Sent: 08 May 2015 15:27
To: [log in to unmask]
Subject: Re: may reasonably require

 

Mewn deddfwriaeth ddwyieithog ceir sawl enghraifft o’r patrwm canlynol:

 

such information as it may reasonably require

yr wybodaeth honno y caiff yn rhesymol ei gwneud yn ofynnol

 

such sum as the local government body may reasonably require

swm y caiff corff llywodraeth leol yn rhesymol ei wneud yn ofynnol.

 

Ceir hefyd y patrwm isod:

 

by such information as the Welsh Ministers may reasonably require

pha bynnag wybodaeth y gofynnir amdani yn rhesymol gan Weinidogion Cymru

 

Ond ydw i’n iawn wrth feddwl bod mwy o rym i’r ferf ‘require’ nag sydd i ymadrodd fel ‘ask for’, sef ystyr yr ail?  Ac felly mai’r cyntaf fyddai orau?

 

Claire

 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Saunders, Tim
Sent: 08 May 2015 15:08
To: [log in to unmask]
Subject: may reasonably require

 

Unrhyw syniadau parthed didoli a chymoni’r cyfoeth o ymadroddion sy’n cyfateb I’r uchod?

 

Yn iach,

 

Tim

 

Tim Saunders,

Cyfieithydd / Translator,

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf / Rhondda Cynon Taf County Borough Council

 

 

 

This transmission is intended for the named addressee(s) only and may contain sensitive or protectively marked material up to RESTRICTED and should be handled accordingly. Unless you are the named addressee (or authorised to receive it for the addressee) you may not copy or use it, or disclose it to anyone else. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately. All traffic including GCSx may be subject to recording and/or monitoring in accordance with relevant legislation

For the full disclaimer please access http://www.rctcbc.gov.uk/disclaimer

 

Mae'r neges ar gyfer y person(au) a enwyd yn unig a gall gynnwys deunydd sensitif neu ddeunydd sy wedi'i farcio hyd at 'CYFYNGEDIG' a dylid ei thrin yn unol a hynny. Os nad chi yw'r person a enwyd (neu os nad oes gyda chi'r awdurdod i'w derbyn ar ran y person a enwyd) chewch chi ddim ei chopio neu'i defnyddio, neu'i datgelu i berson arall. Os ydych wedi derbyn y neges ar gam a wnewch roi gwybod i'r sawl sy wedi anfon y neges ar unwaith. Mae modd cofnodi a/neu fonitro holl negeseuon GCSX yn unol a'r ddeddfwriaeth berthnasol. 

I weld yr ymwadiad llawn ewch i http://www.rctcbc.gov.uk/ymwadiad

 


This transmission is intended for the named addressee(s) only and may contain sensitive or protectively marked material up to RESTRICTED and should be handled accordingly. Unless you are the named addressee (or authorised to receive it for the addressee) you may not copy or use it, or disclose it to anyone else. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately. All traffic including GCSx may be subject to recording and/or monitoring in accordance with relevant legislation

For the full disclaimer please access http://www.rctcbc.gov.uk/disclaimer

 

Mae'r neges ar gyfer y person(au) a enwyd yn unig a gall gynnwys deunydd sensitif neu ddeunydd sy wedi'i farcio hyd at 'CYFYNGEDIG' a dylid ei thrin yn unol a hynny. Os nad chi yw'r person a enwyd (neu os nad oes gyda chi'r awdurdod i'w derbyn ar ran y person a enwyd) chewch chi ddim ei chopio neu'i defnyddio, neu'i datgelu i berson arall. Os ydych wedi derbyn y neges ar gam a wnewch roi gwybod i'r sawl sy wedi anfon y neges ar unwaith. Mae modd cofnodi a/neu fonitro holl negeseuon GCSX yn unol a'r ddeddfwriaeth berthnasol. 

I weld yr ymwadiad llawn ewch i http://www.rctcbc.gov.uk/ymwadiad