Print

Print


South West Museums Partnership
Freelance Youth Engagement Facilitator Required

Ceredigion Museum, on behalf of SWM, is looking to engage a freelance Youth Engagement Facilitator to deliver a creative programme of activities and displays in South West Wales that will engage young people in an exhibition of World War 1 posters.

Fee: 14,400

Duration: January 2015 - May 2016

This role will require a fully bilingual practitioner with experience of working with young people in a museum context.

To receive a copy of the brief please e-mail [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]> by 14th November
Partneriaeth Amgueddfeydd y De Orllewin
Yn eisiau: Hwylusydd Ymgysylltu  Phobl Ifanc ar ei Liwt ei Hun

Mae Amgueddfa Ceredigion, ar ran Partneriaeth Amgueddfeydd y De Orllewin, yn bwriadu penodi Hwylusydd Ymgysylltu  Phobl Ifanc ar ei Liwt ei Hun i ddarparu rhaglen greadigol o weithgareddau ac arddangosfeydd yn ne orllewin Cymru, er mwyn ymgysylltu  phobl ifanc mewn perthynas ag arddangosfa o bosteri o'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Tl: 14,400

Cyfnod: Ionawr 2015 - Mai 2016

Bydd y swydd yn gofyn am unigolyn cwbl ddwyieithog gyda phrofiad o weithio  phobl ifanc mewn amgueddfeydd.

I gael copi o'r briff anfonwch e-bost at [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]> erbyn 14 TachweddCarrie Canham
Curadur/Curator

01970 633 087

www.ceredigion.gov.uk<http://www.ceredigion.gov.uk/>

Amgueddfa Ceredigion Museum
Coliseum
Ffordd y Mr
Aberystwyth
SY23 2AQ

[Spectacular Sideshows poster]


--

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au) y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen, copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir datgelu cynnwys y negest ebost hon.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any information and advice given in this correspondence no liability is accepted for losses arising from any errors contained in it and you are reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for the attention and use of the named addressee(s). If you are not the intended recipient, or person responsible for delivering this information to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless you are the intended recipient or his/her representative you are not authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000 the contents of this email may be disclosed.