Gift aid registration surgery / Cymorthfeydd cofrestru ar gyfer Cymorth rhodd

View this email in your browser

This is a bilingual message with the Welsh below/ Mae hon yn neges ddwyiethog gyda'r Gymraeg isod

 

 

Gift Aid enables charities to reclaim the tax paid on donations from individuals – for every pound your organisation is given you can claim an additional 25 pence from HM Revenue and Customs (HMRC). By building this option into your fundraising strategy you can generate higher levels of unrestricted funding for your organisation. This workshop will look at the process of registering for and claiming Gift Aid in five simple steps, and it will also cover recent changes.
 
Aim: To provide practical information for participants so that they are able to understand the benefits of income they could generate from Gift Aid and how to go about registering for and claiming Gift Aid on donations.

Learning outcomes:
By attending this course you will be able to:

 • Be in a position to register with HMRC to claim Gift Aid
 • Encourage donors to complete Gift Aid declarations
 • Maintain appropriate records
 • Make a claim for Gift Aid
 • Promote Gift Aid
 • Ensure your organisation complies with relevant legislation and best practice

Who is this course for?
Level: Beginner - Trustees, staff and volunteers in heritage organisations
These sessions are aimed at those organisations not already registered with HMRC to claim Gift Aid, but will also be useful to those who are already registered who want to ensure that they are claiming on everything to which they are entitled and/or who want an update.

 

 

25 November
Swansea Dockside Waterfront

2 December
Wrexham Muesum

 

Fee: £10


To book a place 
Contact us on 0800 288 8329 or download a booking form and email [log in to unmask]

 

 

Mae Cymorth Rhodd yn galluogi elusennau i adfer y dreth a delir ar roddion gan unigolion – am bob punt a roddir i’ch mudiad gallwch hawlio 25 ceiniog yn ychwanegol gan Gyllid a Thollau ei Mawrhydi (HMRC). Drwy gynnwys hyn yn eich strategaeth codi arian gallwch gynhyrchu lefelau uwch o gyllid digyfyngiad i’ch mudiad. Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar y broses gofrestru ar gyfer Cymorth Rhodd, a’i hawlio, mewn pum cam, a bydd hefyd yn rhoi sylw i newidiadau diweddar
 
Nod: Darparu gwybodaeth ymarferol i gyfranogwyr er mwyn iddynt ddeall yn well fuddion yr incwm y gallent ei gynhyrchu o Gymorth Rhodd a sut i fynd ati i gofrestru ar gyfer Cymorth Rhodd a’i hawlio ar roddion

Canlyniadau dysgu:
Ar ôl bod ar y cwrs hwn, byddwch yn gallu: 

 • Bod mewn sefyllfa i gofrestru ag HMRC i hawlio Cymorth Rhodd
 • Annog rhoddwyr i gwblhau datganiadau Cymorth Rhodd
 • Cynnal cofnodion priodol
 • Hawlio Cymorth Rhodd
 • Hyrwyddo Cymorth Rhodd
 • Sicrhau bod eich mudiad yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau

Ar gyfer pwyn mae'r cwrs?
Lefel: Dechreuwyr Ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr mewn mudiadau treftadaeth
Anelir y sesiynau hyn at y mudiadau hynny sydd heb eto gofrestru ag HMRC i hawlio Cymorth Rhodd, ond bydd hefyd yn ddefnyddiol i’r rheini sydd wedi cofrestru ac am sicrhau eu bod yn hawlio ar bopeth y mae ganddynt hawl i’w gael a/neu am gael diweddariad.

 

 

25 Tachwedd
Abertawe Glannau

2 Rhagfyr
Amgueddfa Wrecsam 

 

Ffioedd: £10


I archebu lle 
Cysylltwch a ni ar 0800 288 8329 neu darlwytho 
ffurflen gais a e-bost [log in to unmask]

 

 

WCVA Helpdesk /Lein Gymorth0800 2888 329 | [log in to unmask] www.wcva.org.uk
facebook.com/walescva | twitter.com/walescva Wales Council for Voluntary Action | Baltic House|Mount Stuart Square | Cardiff | CF10 5FH
Registered charity 218093 | Company limited by guarantee 425299

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru | Ty Baltig | Sgwar Mount Stuart | Caerdydd|CF10 5FH
Elusen gofrestredig 218093 | Cwmni cyfyngedig drwy warant 425299 

------------------------------------------------------------
CONFIDENTIALITY: This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the recipient(s) only. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in error please notify the sender immediately and destroy the material whether stored on a computer or otherwise.
-------------------------------------------------------------
DISCLAIMER: Any views or opinions presented within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily represent those of Wales Council for Voluntary Action, unless otherwise specifically stated.
-------------------------------------------------------------
Wales Council for Voluntary Action
Baltic House
Mount Stuart Square
Cardiff
UK
CF10 5FH

Registered Charity: 218093
Company Limited by Guarantee: 425299
Registered in Wales

Help Desk: 0800 2888 329
Fax: 029 2043 1701
Minicom: 0808 180 4080

Email: [log in to unmask]
Web: www.wcva.org.uk