DTA Wales and the AIM Energy Action group is supported by the Welsh Government.  We encourage you to register with the group to see how much you could save. The attached item is from the Association for Independent Museums’ October 2014 Bulletin. It is not available in Welsh. For further information in English: http://aimenergyactiongroup.co.uk/
 
 
Cefnogir DTA Cymru a Grŵp Gweithredu ar Ynni newydd AIM gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn eich annog i gofrestru a’r grŵp i weld faint gallwch arbed. Mae’r darn isod yn tarddu o fwletin Hydref 2014 Cymdeithas Amgueddfeydd Annibynnol, ac yn Saesneg yn unig. Mae gwybodaeth yn Gymraeg ar gael: http://aimenergyactiongroup.co.uk/cymraeg/   
 
 
 
Inclusion of third party information in the Current Awareness Service does not constitute an endorsement by CyMAL. CyMAL takes no responsibility for the quality of third party events, products or services. Whilst every care is taken to provide accurate information, neither CyMAL nor the editor undertakes any liability for any error or omission.
 
Nid yw'r ffaith bod gwybodaeth trydydd parti wedi'i chynnwys yng Ngwasanaeth Gwybodaeth CyMAL yn golygu bod CyMAL yn ei chymeradwyo. Nid yw CyMAL yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ansawdd digwyddiadau, cynhyrchion neu wasanaethau trydydd parti y sonnir amdanynt yn y Gwasanaeth hwn. Er ein bod wedi gwneud ein gorau i sicrhau bod yr wybodaeth a ddarperir yn gywir, nid yw CyMAL na'r golygydd yn atebol am unrhyw gamgymeriad neu hepgoriad.
 
---
Elizabeth Bennett
 
CyMAL: Amgueddfeydd Archifau a Llyfrgelloedd Cymru - CyMAL: Museums Archives and Libraries Wales
Llywodraeth Cymru - Welsh Government
Rhodfa Padarn,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3UR.

Ffon/Tel: 0300 062 2101
Fax/Ffacs: 0300 062 2052
e-bost/e-mail: [log in to unmask]
 
 
 

 
 

On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol.