Print

Print


Full cost recovery / Adennill costau llawn

View this email in your browser<http://us8.campaign-archive1.com/?u=981f960ac676c2d3e8901559e&id=fda10d1b41&e=99bf990a08>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/color-facebook-48.png]<http://wcva.us8.list-manage.com/track/click?u=981f960ac676c2d3e8901559e&id=d38cb3cd40&e=99bf990a08>

Share<http://wcva.us8.list-manage.com/track/click?u=981f960ac676c2d3e8901559e&id=81607689dd&e=99bf990a08>
[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/color-twitter-48.png]<http://wcva.us8.list-manage.com/track/click?u=981f960ac676c2d3e8901559e&id=7d08909ff4&e=99bf990a08>

Tweet<http://wcva.us8.list-manage1.com/track/click?u=981f960ac676c2d3e8901559e&id=f104b2ea01&e=99bf990a08>
[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/color-forwardtofriend-48.png]<http://us8.forward-to-friend.com/forward?u=981f960ac676c2d3e8901559e&id=fda10d1b41&e=99bf990a08>

Forward<http://us8.forward-to-friend.com/forward?u=981f960ac676c2d3e8901559e&id=fda10d1b41&e=99bf990a08>
[https://gallery.mailchimp.com/981f960ac676c2d3e8901559e/images/54a51873-2a64-452d-8012-8fd9d7578582.jpg][https://gallery.mailchimp.com/981f960ac676c2d3e8901559e/images/3c79c219-de7d-44a1-b581-1b8654867ed2.jpg]This is a bilingual message with the Welsh below/ Mae hon yn neges ddwyiethog gyda'r Gymraeg isod.Suitable for those new to fundraising and Full Cost Recovery - Trustees, staff and volunteers in heritage organisations
Aim: Equip participants with an understanding of full cost recovery as well as the tools and techniques to identify and analyse their organisations’ full costs.

Content:  FCR is a method of cost allocation which ensures all overheads are included in your budgets when you apply for project funding or bid for services. Overheads are costs that partly support the project, but also support other projects or activities that your organisation provides.

These can include a proportion of salaries of core staff such as administrators, rent and utilities costs or your organisation’s legal and audit fees.

Failure to properly fund overheads can lead to instability, poor service delivery as well as jeopardising the sustainability of your organisation.

This half day workshop will equip participants with an understanding of full cost recovery as well as introducing the different tools and techniques needed to identify and analyse their organisations’ full costs for a specific project

Learning outcomes
By attending this course you will be able to:

 *   Appreciate the concept of Full Cost Recovery and the role it plays in achieving financial sustainability
 *   Understand the principles and methods involved in identifying and calculating full costs
 *   Be able to analyse and allocate the true costs of running an organisation and its activities
Level: Beginner


22 January 2015 (afternoon session)
Wrexham museum
27 January 2015 (afternoon session)
CMC - Cardiff

Fee: £10
To book a place Contact us<mailto:[log in to unmask]> on 0800 288 8329 or download a booking form<http://wcva.us8.list-manage.com/track/click?u=981f960ac676c2d3e8901559e&id=f16565fa89&e=99bf990a08> and email [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>


Mae’n addas i’r rheini sy’n newydd i godi arian ac Adennill Costau Llawn Ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr mewn mudiadau treftadaeth.
Nod: Rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o adennill costau llawn yn ogystal â’r offer a’r technegau i ganfod a dadansoddi costau llawn eu mudiad.

Cynnwys: Ffordd o ddyrannu costau yw Adennill Costau Llawn sy’n sicrhau bod yr holl orbenion wedi’u cynnwys yn eich cyllidebau wrth ymgeisio am gyllid ar gyfer prosiect neu’n ymgeisio am wasanaethau. Costau sy’n rhannol gefnogi’r prosiect yw gorbenion, ond sydd hefyd yn cefnogi prosiectau neu weithgareddau eraill mae’ch mudiad yn eu darparu.

Gall y rhain gynnwys cyfran o gyflogau staff craidd megis gweinyddwyr, costau rhentu a chyfleustodau neu ffioedd cyfreithiol ac archwilio’ch mudiad.

Gall methiant i ariannu gorbenion yn briodol arwain at ansefydlogrwydd, gwasanaeth gwael yn ogystal â bygwth cynaliadwyedd eich mudiad.

Bydd y gweithdy hanner diwrnod hwn yn rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o adennill costau llawn yn ogystal â chyflwyno’r gwahanol offer a thechnegau angenrheidiol i ganfod a dadansoddi costau llawn eu mudiad ar gyfer prosiect penodol.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl bod ar y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

 *   Gwerthfawrogi cysyniad adennill costau llawn a’r rôl mae’n ei chwarae yn sicrhau cynaliadwyedd ariannol
 *   Deall yr egwyddorion a’r dulliau a ddefnyddir wrth ganfod a chyfrifo costau llawn
 *   Gallu dadansoddi a dyrannu gwir gostau rhedeg mudiad a’i weithgareddau
Lefel: Dechreuwyr
22 Ionawr 2015 (sesiwn y prynhawn)
Amgueddfa Wrecsam
27 Ionawr 2015 (sesiwn y prynhawn)
CMC - Caerdydd

Ffioedd: £10
I archebu lle Cysylltwch<mailto:[log in to unmask]> a ni ar 0800 288 8329 neu darlwytho f<http://wcva.us8.list-manage.com/track/click?u=981f960ac676c2d3e8901559e&id=de6cc59d48&e=99bf990a08>furflen gais<http://wcva.us8.list-manage.com/track/click?u=981f960ac676c2d3e8901559e&id=cb7be6248e&e=99bf990a08> a e-bost
[log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
WCVA Helpdesk /Lein Gymorth0800 2888 329 | [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]> www.wcva.org.uk<http://www.wcva.org.uk>
facebook.com/walescva | twitter.com/walescva Wales Council for Voluntary Action | Baltic House|Mount Stuart Square | Cardiff | CF10 5FH
Registered charity 218093 | Company limited by guarantee 425299

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru | Ty Baltig | Sgwar Mount Stuart | Caerdydd|CF10 5FH
Elusen gofrestredig 218093 | Cwmni cyfyngedig drwy warant 425299

------------------------------------------------------------
CONFIDENTIALITY: This e-mail and any files transmitted with it are
confidential and intended solely for the use of the recipient(s) only.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking 
any action in reliance upon this information by persons or entities 
other than the intended recipient(s) is prohibited. If you have 
received this e-mail in error please notify the sender immediately 
and destroy the material whether stored on a computer or otherwise.
-------------------------------------------------------------
DISCLAIMER: Any views or opinions presented within this e-mail are
solely those of the author and do not necessarily represent those
of Wales Council for Voluntary Action, unless otherwise specifically stated.
-------------------------------------------------------------
Wales Council for Voluntary Action
Baltic House
Mount Stuart Square
Cardiff
UK
CF10 5FH

Registered Charity: 218093
Company Limited by Guarantee: 425299
Registered in Wales

Help Desk: 0800 2888 329

Fax: 029 2043 1701
Minicom: 0808 180 4080

Email: [log in to unmask]
Web: www.wcva.org.uk