baner tynnu-i-fyny?


2013/10/4 Sylvia Prys Jones <[log in to unmask]>

Cydweithiwr wedi dod ar draws y term hwn ac wedi gofyn i mi holi’r cylch ar ei ran.  Does yna ddim llawer o gyd-destun yn anffodus ond math o faner i gael ei defnyddio mewn cyflwyniad neu arddangosfa, sy’n cael ei chludo o gwmpas mewn rholyn ond y gellir ei thynnu i fyny i’w defnyddio.

 

Diolch ymlaen llaw

 

Dr Sylvia Prys Jones

Pennaeth yr Uned Gyfieithu/Head of Translation Unit

Canolfan Bedwyr

Prifysgol Bangor

 

 

Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.
--
Gwenda Lloyd Wallace

Cyfieithydd/Translator
Darllenydd Proflenni/Proofreader
Ymchwilydd Ffynonellau/Source Researcher
01970 880817
07980 350949