Print

Print


'Rwy'n weddol sicr y byddai'n well gan Bruce "rhywun/unigolyn cefnogol" na "person".
Ann
On 03/10/2013 17:11, Sian Roberts wrote:
[log in to unmask]" type="cite">Ond mae angen enw, oes?  
Dydi'r ffaith fod rhywun yn gefnogol i rywbeth ddim yn eu gwneud yn "Ally" yn yr ystyr benodol a geir yma.

Cefnogwr? Person Cefnogol?

Siân
On 2013 Hyd 3, at 5:01 PM, Cyfieithydd Achlysurol wrote:

Er gwybodaeth, rwy wedi cael ateb gan BiCymru, sef y grŵp sy'n lobïo ar faterion yn ymwneud â deurywioldeb yng Nghymru (mae Stonewall, mae'n debyg, yn dueddol o ganolbwyntio gormod ar bobl hoyw a lesbiaidd ac anghofio am bawb arall) a chael cadarnhad bod 'cefnogol' yn gwneud y tro yn iawn.  Maen nhw hefyd yn gobeithio paratoi atodiad i'r rhestr termau cydraddoldeb yn ystod y flwyddyn  nesaf

On Oct 3, 2013 12:12 AM, "Ann Corket" <[log in to unmask]> wrote:
"Mor hir y buost ti yn gweld fy meddwl" ["Blodeuwedd"]
Ann
On 01/10/2013 17:15, anna gruffydd wrote:
Hehehe! Da iawn chdi Ger!!!

Anna

Ye who opt for cut'n'paste
Go with care and not in haste!


2013/10/1 Geraint Lovgreen <[log in to unmask]>
Cystal â Chi ddaeth i'm meddwl i - anffodus iawn!
----- Original Message -----
From: [log in to unmask]" href="mailto:[log in to unmask]" target="_blank">Cyfieithydd Achlysurol
To: [log in to unmask]" href="mailto:[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]
Sent: Tuesday, October 01, 2013 3:22 PM
Subject: Re: Ally - allies

Sa i'n gwybod - byddai Cath yn ddisgrifiadol eitha teg o ambell un o'm ffrindiau i!

On Oct 1, 2013 3:18 PM, "Ann Corket" <[log in to unmask]> wrote:
Cofiaf glywed Gwyn Thomas yn dweud ei fod o, o bosibl, yn ei ddiniweidrwydd, wedi bod yn gyfrifol am y term "hoyw", pan ofynnodd merch  (a oedd yn lesbiad, ond 'dw i ddim yn siwr ei fod o'n gwybod hynny ar y pryd) iddo fo beth oedd y gair Cymraeg am "gay" (ac ynteu heb syniad yn y byd nad oedd hi'n golygu "hapus a llon").
'Roeddwn i wedi clywed y gallai "gay" ddod o "Good As You" , er bod Wikipedia yn galw hynny'n "folk etymology backronym". Beth bynnag, diolch byth na ddefnyddiwyd cyfieithiad ohono.
Ann
On 01/10/2013 09:32, Saunders, Tim wrote:

Y cof sydd gyda fi yw i nifer o dermau fod yn yr arfaeth, fel petai, gan gynnwys ‘hapus’ a ‘llon’, a bod ‘hoyw’ wedi hen ennill ei blwyf erbyn tua 1974. Y cwestiwn sylfaenol yw, pa derm sy’n dderbyniol gan y bobl a ddynodir gan y term dan sylw. Mae gennyf argraff fod defnyddio ‘hoyw’ i pob un o’r categoriau hyn yn gymaint o faux pas a galw holl drigolion Ynys y Cedyrn yn Saeson.

 

Yn iach,

 

T

 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Geraint Lovgreen
Sent: 30 September 2013 18:06
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Ally - allies

 

Dwi'n dallt hynny, ond gan mai term "gwneud" ydi "hoyw" yn yr ystyr yma gellid ei ddefnyddio fel gair ymbarel i olygu'r cyfan, neu ddyfeisio gair arall i olygu'r cyfan, ac osgoi'r angen i gael acronym hyll!

 

Dwi'n nabod ambell un o bobl Traws sydd ddim yn hoyw hefyd.

----- Original Message -----

From: [log in to unmask]" href="mailto:[log in to unmask]" target="_blank">Cyfieithydd Achlysurol

To: [log in to unmask]" href="mailto:[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]

Sent: Monday, September 30, 2013 4:46 PM

Subject: Re: Ally - allies

 

Yn syml iawn am nad yw pobl ddeurywiol  (yr elfen 'di' yn El Aitsh Di Ti) yn hoyw: ystyr  deurywiol heddiw yw atyniad at fwy nag un rhywedd.  A does dim sicrwydd bod pobl draws* o reidrwydd yn hoyw chwaith. 

On Sep 30, 2013 10:43 AM, "Geraint Lovgreen" <[log in to unmask]> wrote:

Sut mae deud yr acronym? El-aitsh-di-ti neu L-hy-dy-ty?

 

A dwi byth wedi dallt pam na fedran nhw i gyd ddim jyst derbyn "hoyw" fel disgrifiad cyffredinol.  Yn enwedig lesbiaid.  Ydi lesbiaid ddim yn hoyw?

 

Mae o braidd fel y Judean Popular People's Front a'r People's Popular Front of Judea i fi.

 

Geraint

----- Original Message -----

From: [log in to unmask]" href="mailto:[log in to unmask]" target="_blank">Cyfieithydd Achlysurol

To: [log in to unmask]" href="mailto:[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]

Sent: Saturday, September 28, 2013 9:45 PM

Subject: Re: Ally - allies

 

Diolch i bawb am eich awgrymiadau, ac ymddiheuriadau am beidio ag ateb yn gynt - dyma'r cyfle cynta rwy wedi'i gael i edrych ar e-byst ers diwrnode.

LDHT rwy wedi'i ddefnyddio, a  hynny am ddau reswm: dyna'r acronym a ddefnyddiwyd pan o'n i yn y brifysgol, a hefyd mae cynulleidfa'r ddogfen yn debygol o fod yn gyfarwydd â'r acronym - neu o leia'n gallu gweithio ma's beth yw ei ystyr o'r cyd-destun. 

Fel arfer byddwn i'n cytuno â ti, Geraint, ond rwy yn meddwl bod LHDT yn acronym ddylai bod yn fwy cyffredin. 

O ran y cwestiwn  gwreiddiol, sef ally, ar hyn o bryd rwy'n defnyddio 'cefnogol' - rhywun sy'n gefnogol i bobl hoyw, deurywiol neu draws* (traws*/trans* yn cynnwys  trawsrywiol, trawsryweddol ac unrhyw 'draws' arall, yn ogystal â phobl nad y'n nhw'n uniaethu fel dim un o'r uchod, e.e. 'gender queer' ac ati)

On 27/09/2013 11:38, Geraint Lovgreen wrote:

Caredigyn felly?

Ond plis paid a deud bod ti'n defnyddio LHDTh - acronym cwbl annealladwy!

Fel sydd wedi'i drafod yma sawl gwaith o'r blaen, dydi acronymau fel hyn ddim yn gweithio yn y Gymraeg (ar wahân i ambell eithriad fel UCAC)

Geraint

Sent from my iPhone

On 27 Medi 2013, at 11:15 AM, Sian Roberts <[log in to unmask]> wrote:

Rwy'n meddwl bod angen enw unigol, Ann

Mae dogfen Stonewall (y ceir dyfyniad ohoni isod) yn mynd ymlaen i ddweud:

"The action they take can range from being a

leader of an organisation that puts equality – including gay equality –

at the heart of the business to being a junior member of staff who

challenges homophobic banter amongst colleagues.

Siân

On 2013 Medi 27, at 11:08 AM, Ann Corket wrote:

un o garedigion - ond 'rwy'n dal heb ddeal beth ydyn nhw.

Ann

On 27/09/2013 10:45, Saunders, Tim wrote:

Ah. Dim ond y lluosog welais Iir gair erioed – caredigion yr achos, caredigion y Gymraeg, ayyb.

 

T

 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Sian Roberts
Sent: 27 September 2013 10:37
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Ally - allies

 

"Caredigion" yn dda - ond beth yw'r unigol?

 

O ddogfen gan Stonewall:

‘Straight ally’ is a term used to describe heterosexual people who

believe that lesbian, gay and bisexual people should experience full

equality in the workplace. Good straight allies recognise that gay

people can perform better if they can be themselves and straight allies

use their role within an organisation to create a culture where this can

happen.

 
 

On 2013 Medi 27, at 10:23 AM, Saunders, Tim wrote:

Caredigion?

T

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Sioned
Graham-Cameron
Sent: 27 September 2013 10:16
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Ally - allies

Fedra i ddim meddwl am air .. a fyddai modd dweud rhywbeth fel "sy'n
gefn i.."??

Sioned

On 27 Sep 2013, at 10:10, Saunders, Tim wrote:

LHDTh ... atgoffa fi ...


 

 

T

 


 

 

-----Original Message-----

 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and


vocabulary

[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Cyfieithydd

Achlysurol

 

Sent: 26 September 2013 22:34

 

To: [log in to unmask]

 

Subject: Ally - allies

 


 

 

Sut mae cyfleu'r syniad o 'ally' yng nghyd-destun materion LHDTh yn

 

gryno, os gwelwch yn dda?  Dyw 'cynghreiriad' ddim yn taro ddeuddeg

 

rhywsut.

 


 

 

Diolch

 

This transmission is intended for the named addressee(s) only and may


contain sensitive or protectively marked material up to RESTRICTED and
should be handled accordingly. Unless you are the named addressee (or
authorised to receive it for the addressee) you may not copy or use it,
or disclose it to anyone else. If you have received this transmission in
error please notify the sender immediately. All traffic including GCSx
may be subject to recording and/or monitoring in accordance with
relevant legislation

 

For the full disclaimer please access


http://www.rctcbc.gov.uk/disclaimer

 


 

 


 

 

Mae'r neges ar gyfer y person(au) a enwyd yn unig a gall gynnwys


deunydd sensitif neu ddeunydd sy wedi'i farcio hyd at 'CYFYNGEDIG' a
dylid ei thrin yn unol a hynny. Os nad chi yw'r person a enwyd (neu os
nad oes gyda chi'r awdurdod i'w derbyn ar ran y person a enwyd) chewch
chi ddim ei chopio neu'i defnyddio, neu'i datgelu i berson arall. Os
ydych wedi derbyn y neges ar gam a wnewch roi gwybod i'r sawl sy wedi
anfon y neges ar unwaith. Mae modd cofnodi a/neu fonitro holl negeseuon
GCSX yn unol a'r ddeddfwriaeth berthnasol.

I weld yr ymwadiad llawn ewch i http://www.rctcbc.gov.uk/ymwadiad

This transmission is intended for the named addressee(s) only and may contain sensitive or protectively marked material up to RESTRICTED and should be handled accordingly. Unless you are the named addressee (or authorised to receive it for the addressee) you may not copy or use it, or disclose it to anyone else. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately. All traffic including GCSx may be subject to recording and/or monitoring in accordance with relevant legislation

For the full disclaimer please access http://www.rctcbc.gov.uk/disclaimer

Mae'r neges ar gyfer y person(au) a enwyd yn unig a gall gynnwys deunydd sensitif neu ddeunydd sy wedi'i farcio hyd at 'CYFYNGEDIG' a dylid ei thrin yn unol a hynny. Os nad chi yw'r person a enwyd (neu os nad oes gyda chi'r awdurdod i'w derbyn ar ran y person a enwyd) chewch chi ddim ei chopio neu'i defnyddio, neu'i datgelu i berson arall. Os ydych wedi derbyn y neges ar gam a wnewch roi gwybod i'r sawl sy wedi anfon y neges ar unwaith. Mae modd cofnodi a/neu fonitro holl negeseuon GCSX yn unol a'r ddeddfwriaeth berthnasol.
I weld yr ymwadiad llawn ewch i http://www.rctcbc.gov.uk/ymwadiad


 

This transmission is intended for the named addressee(s) only and may contain sensitive or protectively marked material up to RESTRICTED and should be handled accordingly. Unless you are the named addressee (or authorised to receive it for the addressee) you may not copy or use it, or disclose it to anyone else. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately. All traffic including GCSx may be subject to recording and/or monitoring in accordance with relevant legislation

For the full disclaimer please access http://www.rctcbc.gov.uk/disclaimer

 

Mae'r neges ar gyfer y person(au) a enwyd yn unig a gall gynnwys deunydd sensitif neu ddeunydd sy wedi'i farcio hyd at 'CYFYNGEDIG' a dylid ei thrin yn unol a hynny. Os nad chi yw'r person a enwyd (neu os nad oes gyda chi'r awdu

...