Print

Print


Y peth doethaf, o bosib, fyddai holi gyda’r asiantaeth swyddogol sy’n ei rhoi, a gofyn iddynt beth yw’r geiriau ar y ddogfen dan sylw.

 

Yn iach,

 

Tim

 


From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Cyfieithydd Achlysurol
Sent: 06 September 2013 02:02
To: [log in to unmask]
Subject: Gender recognition certificate

 

Fel arfer, rhywedd yw 'gender' ond mae mwy o enghreifftiau o 'tystysgrif cydnabod rhyw' nag o 'tystysgrif cydnabod rhywedd' i'w gweld ar Google.  Oes rhyw egwyddor cyfreithiol o blaid dewis rhyw neu a ddylwn i ddefnyddio rhywedd?

Diolch yn fawr


This transmission is intended for the named addressee(s) only and may contain sensitive or protectively marked material up to RESTRICTED and should be handled accordingly. Unless you are the named addressee (or authorised to receive it for the addressee) you may not copy or use it, or disclose it to anyone else. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately. All traffic including GCSx may be subject to recording and/or monitoring in accordance with relevant legislation

For the full disclaimer please access http://www.rctcbc.gov.uk/disclaimer

 

Mae'r neges ar gyfer y person(au) a enwyd yn unig a gall gynnwys deunydd sensitif neu ddeunydd sy wedi'i farcio hyd at 'CYFYNGEDIG' a dylid ei thrin yn unol a hynny. Os nad chi yw'r person a enwyd (neu os nad oes gyda chi'r awdurdod i'w derbyn ar ran y person a enwyd) chewch chi ddim ei chopio neu'i defnyddio, neu'i datgelu i berson arall. Os ydych wedi derbyn y neges ar gam a wnewch roi gwybod i'r sawl sy wedi anfon y neges ar unwaith. Mae modd cofnodi a/neu fonitro holl negeseuon GCSX yn unol a'r ddeddfwriaeth berthnasol. 

I weld yr ymwadiad llawn ewch i http://www.rctcbc.gov.uk/ymwadiad