Print

Print


Intellectual Property


2013/2/12 Gorwel Roberts <[log in to unmask]>

>  Be ydi IP?****
>
> ** **
>
> *From:* Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]] *Ar ran/On Behalf Of *Muiris
> Mag Ualghairg
> *Sent:* 12 February 2013 10:07
> *To:* [log in to unmask]
> *Subject:* ****
>
> ** **
>
> Gyfeillion ****
>
> ** **
>
> Mae angen rhywbeth clyfar i gyfieithu ****
>
> ** **
>
> "*The Rights Stuff**: Exploiting IP in the Welsh Creative Digital and
> Media Industry"*****
>
> ** **
>
> *unrhyw syniadau gydag unrhyw un*****
>
> ** **
>
> *Diolch ymlaen llaw*****
>
> ** **
>
> *Muiris *****
>
> --
>
> Ymwadiad:
>
> Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
> a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw golledion
> a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch atgoffir o'r
> angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.
>
> Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
> y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
> neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
> hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai mai
> chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at ef
> neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen, copio,
> dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.
>
> O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
> datgelu cynnwys y negest ebost hon.
>
> Disclaimer:
>
> While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
> information and advice given in this correspondence no liability is
> accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
> reminded of the need to obtain your own professional advice.
>
> The information in this email and any attachments is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
> intended recipient, or person responsible for delivering this information
> to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless you
> are the intended recipient or his/her representative you are not authorised
> to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this message or any
> part of it.
>
> Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
> the contents of this email may be disclosed.
>
>