Print

Print


a 'dadhalogi' sydd yn TermCymru.

Yn bersonol mi fase'n well gen i 'dihalogi'.

Geraint

----- Original Message ----- 
From: "Neil Shadrach" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Thursday, February 16, 2012 3:39 PM
Subject: Re: decontaminate


Onid yw 'dad-' yn cyfateb i 'un-' a 'di-' yn cyfateb i 'dis-' ( yn fras )?

'dadlygru' yw cynnig y porth termau ( http://termau.org/#decontaminate )


2012/2/16 Saunders, Tim <[log in to unmask]>:
> Diolch o galon. Credaf fy mod yn gweld rhesymog 'diheintio' yn ei 
> berthynas â'r gair 'haint'. Mae nifer o ffynonellau dogfennau yn 
> defnyddio'r ddau fel pe baent yn gyfystyr. Tybed a oes mwy nag un math o 
> 'decontamination' i'w gael?
>
> T
>
> -----Original Message-----
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary 
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Iwan Williams 
> (ABM ULHB - Corporate Services)
> Sent: 16 February 2012 15:02
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: decontaminate
>
> Halogi = contaminate
> Heintio = infect
>
> Ddim yn gwybod os oes gwahaniaeth rhwng 'di-' a 'dad-' o ran ystyr.
>
> Iwan
>
> -----Neges Wreiddiol/Original Message-----
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary 
> [mailto:[log in to unmask]] Ar ran/On Behalf Of Saunders, 
> Tim
> Sent: 16 Chwefror 2012 14:57
> To: [log in to unmask]
> Subject: decontaminate
>
>
> Tybed a oes rhyw berson caredig a fedr esbonio wrth un a raddiodd yn y 
> Celfyddydau amser maith yn ôl beth yw'r gwahaniaeth rhwng y rhan?
>
>
> dadhalogi
> dihalogi
> dadheintio
> diheintio
>
>
>
> Yn iach,
>
>
>
> Tim
>
>
> Tim Saunders
> Cyfieithydd Translator
> Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Rhondda Cynon Taf County 
> Borough Council
>
>
>
> This transmission is intended for the named addressee(s) only and may 
> contain sensitive or protectively marked material up to RESTRICTED and 
> should be handled accordingly. Unless you are the named addressee (or 
> authorised to receive it for the addressee) you may not copy or use it, or 
> disclose it to anyone else. If you have received this transmission in 
> error please notify the sender immediately. All traffic including GCSx may 
> be subject to recording and/or monitoring in accordance with relevant 
> legislation
>
> For the full disclaimer please access http://www.rctcbc.gov.uk/disclaimer
>
>
>
> Mae'r neges ar gyfer y person(au) a enwyd yn unig a gall gynnwys deunydd 
> sensitif neu ddeunydd sy wedi'i farcio hyd at 'CYFYNGEDIG' a dylid ei 
> thrin yn unol a hynny. Os nad chi yw'r person a enwyd (neu os nad oes gyda 
> chi'r awdurdod i'w derbyn ar ran y person a enwyd) chewch chi ddim ei 
> chopio neu'i defnyddio, neu'i datgelu i berson arall. Os ydych wedi derbyn 
> y neges ar gam a wnewch roi gwybod i'r sawl sy wedi anfon y neges ar 
> unwaith. Mae modd cofnodi a/neu fonitro holl negeseuon GCSX yn unol a'r 
> ddeddfwriaeth berthnasol.
> I weld yr ymwadiad llawn ewch i http://www.rctcbc.gov.uk/ymwadiad
> This transmission is intended for the named addressee(s) only and may 
> contain sensitive or protectively marked material up to RESTRICTED and 
> should be handled accordingly. Unless you are the named addressee (or 
> authorised to receive it for the addressee) you may not copy or use it, or 
> disclose it to anyone else. If you have received this transmission in 
> error please notify the sender immediately. All traffic including GCSx may 
> be subject to recording and/or monitoring in accordance with relevant 
> legislation
>
> For the full disclaimer please access http://www.rctcbc.gov.uk/disclaimer
>
>
>
> Mae'r neges ar gyfer y person(au) a enwyd yn unig a gall gynnwys deunydd 
> sensitif neu ddeunydd sy wedi'i farcio hyd at 'CYFYNGEDIG' a dylid ei 
> thrin yn unol a hynny. Os nad chi yw'r person a enwyd (neu os nad oes gyda 
> chi'r awdurdod i'w derbyn ar ran y person a enwyd) chewch chi ddim ei 
> chopio neu'i defnyddio, neu'i datgelu i berson arall. Os ydych wedi derbyn 
> y neges ar gam a wnewch roi gwybod i'r sawl sy wedi anfon y neges ar 
> unwaith. Mae modd cofnodi a/neu fonitro holl negeseuon GCSX yn unol a'r 
> ddeddfwriaeth berthnasol.
> I weld yr ymwadiad llawn ewch i http://www.rctcbc.gov.uk/ymwadiad