Print

Print


Da!

Anna

2011/2/4 Nia Humphreys <[log in to unmask]>

Awgrym arall† - beth am Cornel Callio er nad yw o anghenraid yn gornel lythrennol?

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Gareth Jones


Sent: 04 February 2011 10:47
Subject: time out

Cwrs datblygu sgiliau magu plant ydy'r cyd-destun y tro hwn.†Gofynnir i'r myfyrwyr drafod addasrwydd gwahanol ddulliau o ymateb i gamymddygiad, e.e. ffraeo, anwybyddu, taro. Gallai 'time out' olygu anfon y plentyn i'w ystafell wely am ychydig, ond mae dulliau eraill hefyd. Er enghraifft, ar y rhaglen Supernanny,†dull o'r enw†'naughty step'. Dyma ddyfyniad o wefan www.supernanny.co.uk:

If youíre exasperated by your childís behaviour, set out some clear house rules and try putting them into force using the Naughty Step Technique. This is one way of giving her time out, giving everyone a chance to calm down and allowing your child a moment to think over what was wrong with what she did. The idea of a particular spot, like the Naughty Step, where a child is put for time out is that it should be in a calm place with no distractions. This gives her time to think about what has happened without parents or brothers and sisters bothering her.

Mae'r ail frawddeg yn cynnig diffiniad o 'time out' hyd ag y gwela i. Fyddai 'amser i bwyllo a meddwl' yn addas? Fedrai ddim meddwl am ddim byd bachog.

COLEG MENAI, FFORDD FRIDDOEDD, BANGOR, GWYNEDD, LL57 2TP.

Tel.01248370125 Fax.01248370052

www.menai.ac.uk

Maeír e-bost hwn ac unrhyw ddogfen sydd ynghlwm yn gyfrinachol ac at sylwír unigolyn y cyfeiriwyd y neges ato yn unig.Os digwydd iír neges eich cyrraedd drwy gamgymeriad a fyddech gystal chysylltu ‚ír person a anfonodd y neges a dileuír deunydd oddi ar unrhyw gyfrifiadur ac ni ddylech gopÔo, dosbarthu na dangos y cynnwys i unrhyw un.Gall y neges gynnwys safbwyntiau personol nad ydynt yn safbwyntiau gan Goleg Menai, oni bai y nodwyd hynnyín bendant.Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled neu niwed a achosir o ganlyniad i firysau yn y meddalwedd.

This email and any attachments are confidential and intended for the named recipient only. If it has reached you by mistake please contact the sender and delete the material from any computer and you should not copy, distribute or show the content to anyone. The contents of the message may contain personal views which are not the views of Coleg Menai, unless specifically stated. We cannot accept any liability for any loss or damage sustained as a result of software viruses.