Print

Print


Bore da bawb

 

All unrhyw un gynnig cyfieithiad ar gyfer yr uchod ogydd.  Dyma'r
frawddeg:

 

Information disclosed under the Freedom of Information Act 2000 is
considered as being disclosed to the World at large and the request
process is considered both applicant and purpose blind. 

 

Diolch o galon

 

Bet

 

Bet Eldred

Uwch Gyfieithydd - Senior Translator

Uned Gyfieithu - Translation Unit

Heddlu Dyfed Powys Police

101 Est/Ext 6558

Mewnol/Internal 23175

[log in to unmask]

  

 


DATGANIAD CYFRINACHEDD E-BOST

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar eich 
system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd bwriadedig,
fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio, adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.  Archwiliwyd yr e-bost hwn
ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am firws.  Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r ffeiliau sydd ynghlwm am firws
oherwydd nid yw Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT

This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named above. 
If you have received this e-mail in error please notify the originator and erase this e-mail from your system. If you are not the intended recipient or the 
employer or agent responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that any use, review, dissemination, distribution or 
copying of the e-mail is strictly prohibited. This e-mail and any files transmitted within it have been checked for all known viruses. The recipient
should still check the e-mail and any attachments for the presence of viruses, as Dyfed-Powys Police accepts no liability for any damage caused by any virus 
transmitted by this e-mail.


Heddlu Dyfed Powys  y lefelau isaf o droseddau a recordiwyd ar gyfradd ddatrys uchaf ar draws Cymru a Lloegr gyfan.

Dyfed Powys Police  the lowest levels of recorded crime and highest total detection rate across the whole of England and Wales.