Print

Print


Gwellwch eich sgiliau!Grantiau Datblygu’r Gweithlu / Improve your skills!Workforce Development Grants

[Scroll down for English]
--------------------------------
Gwellwch eich sgiliau!

Grantiau Datblygu’r Gweithlu

Diben y grantiau hyn yw helpu i wella sgiliau, cymwysterau a hyder gweithlu llyfrgelloedd yng Nghymru.

Bydd bwrsariaethau ar gael ar gyfer:
•       Datblygiad arweinyddiaeth
•       MSc trwy gymhwyster Dysgu o Bell
•       Cymwysterau galwedigaethol
•       Cymhwyster Gradd Sylfaen

Bwrsariaethau Arweinyddiaeth

Bydd CyMAL yn darparu bwrsariaethau hyd at 2,000 yr un (yn cynnwys TAW) ar gyfer rheolwyr canolig/uwch llyfrgelloedd yng Nghymru i’w galluogi i ddilyn rhaglenni datblygu arweinyddiaeth.

Cymwysterau MSc (Dysgu o Bell)

Bydd CyMAL yn darparu bwrsariaethau i alluogi staff llyfrgell sy’n gweithio yng Nghymru i gael bwrsariaethau o hyd at 3,000 yr un (yn cynnwys TAW) i ddilyn cwrs MSc Rheoli Llyfrgelloedd a Gwybodaeth neu MSc Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth trwy ddysgu o bell. Bwriad y bwrsari yw cynorthwyo gydag ariannu ffioedd blwyddyn gyntaf y cwrs. Efallai yr hoffech chi wneud cais am BSc Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth, ond rhoddir ffafriaeth i geisiadau am gymwysterau MSc.

Ar hyn o bryd, mae tri sefydliad yn y DU yn cynnig cyrsiau dysgu o bell:
•       Prifysgol Aberystwyth
•       Prifysgol Northumbria, Newcastle
•       Prifysgol Robert Gordon, Aberdeen

Am wybodaeth bellach a chysylltiadau, ewch i wefan CILIP:
http://www.cilip.org.uk/qualificationschartership/Wheretostudy
 
Am ragor o wybodaeth am y gofynion derbyn llawn, y cynnwys a’r dull darparu, cysylltwch ’r adrannau derbyn priodol. Bydd yr adran dderbyn hefyd yn gallu rhoi gwybod i chi am unrhyw restri aros am lefydd.

Cymwysterau Galwedigaethol

NVQ Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth Lefel 2 a 3 Darperir bwrsariaethau hyd at 350 yr ymgeisydd tuag at gostau cofrestru ac asesu ar gyfer ymgeiswyr o lyfrgelloedd yng Nghymru sy’n dilyn cyrsiau NVQ Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth Lefel 2 a 3. Caiff cyrsiau NVQ perthnasol eraill ar gyfer y llyfrgell e.e. Cyngor a Chanllawiau, eu hystyried hefyd. Os hoffech chi drafod gwahanol NVQ, cysylltwch Denise Lavis, Cynghorydd Hyfforddi a Datblygu CyMAL.

Bydd y bwrsariaethau ar gael o fis Ebrill 2010 ymlaen, a chnt eu darparu’n uniongyrchol i Ganolfannau Asesu NVQ Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth ar sail gyfyngedig.

Hefyd, i ehangu’r mynediad i asesu NVQ Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth yn y gweithle, mae cymorth o hyd at 350 hefyd ar gael i ymgeiswyr sy’n dilyn Dyfarniadau Aseswr A1/A2 NVQ Dysgu a Datblygu a’r Dyfarniad Gwiriwr Mewnol V1 (o dan yr un amodau grantiau NVQ Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth).

Nid yw’n ofynnol i ymgeiswyr unigol na’u cyflogwyr gyflwyno cais am grant i CyMAL. Bydd darparwyr y cwrs yn gwneud cais i CyMAL ar eich rhan.

Mae gwybodaeth bellach am gyrsiau NVQ ar gael gan ddarparwyr y cyrsiau.

Y Gogledd
Coleg Llandrillo, Ffordd Llandudno, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn
Cyswllt: Andrew Eynon
Ffn: 01492 542342, e-bost: [log in to unmask] http://www.llandrillo.ac.uk/courses/coursesearch.asp?SA=Library
Y De
Cysylltwch Denise Lavis, Cynghorydd Hyfforddi a Datblygu CyMAL.
03000622111

Bwrsariaethau Defnyddio TGCh mewn Llyfrgelloedd Mae’r ddau yn gymwysterau galwedigaethol hyblyg ledled y DU. Mae bwrsariaethau hyd at 650 yr un ar gael ar sail ‘y cyntaf i’r felin...’ i ymgeiswyr o lyfrgelloedd yng Nghymru. Mae’r bwrsari ar gael ar gyfer cyrsiau yn y coleg neu ddysgu o bell.

Darperir y bwrsariaethau’n uniongyrchol i Ganolfannau Asesu ICTL ar sail gyfyngedig. Dylid sefydlu cyfanswm y grant sydd ar gael gyda CyMAL cyn ymrestru ymgeisydd.

Mae manylion pellach am gyrsiau a chyswllt i Ganolfan Asesu ICTL yng Nghymru yng Ngholeg Llandrillo ar gael ar wefan ICTL yn http://www.ictl.org.uk/ Fel arall, cysylltwch ag Andrew Eynon, Coleg Llandrillo, Ffordd Llandudno, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn

Ffn: 01492 542342, e-bost: [log in to unmask]

Cymhwyster Gradd Sylfaen

Bydd CyMAL yn darparu bwrsariaethau i alluogi staff llyfrgell sy’n gweithio yng Nghymru i gael bwrsariaethau o hyd at 1,000 yr un i ddilyn cwrs cymhwyster gradd sylfaen mewn Llyfrgelloedd a Gwybodaeth. Bwriad y bwrsari yw cynorthwyo gydag ariannu ffioedd blwyddyn gyntaf y cwrs.

Am fwy of manylion cysylltwch :

Paul Jeorrett, Prifysgol Glyndwr
[log in to unmask] - 01978 293250

neu

Andrew Eynon, Coleg Llandrillo
[log in to unmask] - 01492 542342

Pob Grant Gweithlu

Bydd y grantiau ar gyfer yr holl weithgareddau ar gael ar sail ‘y cyntaf i’r felin...’ 
Telir y bwrsariaethau’n uniongyrchol i gyflogwyr (neu ddarparwyr y cyrsiau), NID i unigolion. 
Mae Ffurflenni cais i gyflogwyr/ddarparwyr y cyrsiau ar gael ar wefan CyMAL http://www.cymal.wales.gov.uk a cliciwch ar Grantiau 2010 - 11.

 
------------------------------------------------

Improve your skills!

Workforce Development Grants

The purpose of these grants is to help improve the skills, qualifications and confidence of the library workforce in Wales.

Bursaries will be available for:

•       Leadership Development
•       MSc by Distance Learning Qualification
•       Foundation Degree
•       Vocational Qualifications

Leadership Bursaries

CyMAL will provide bursaries of up to 2,000 each (inc. VAT) for middle/senior managers from libraries in Wales to undertake leadership development programmes.


MSc qualifications (Distance Learning)

CyMAL will provide bursaries for library staff working in Wales to obtain bursaries of up to 3,000 each (inc. VAT) to undertake MSc Information and Library Management or an MSc Information & Library Studies by distance learning. The bursary is intended to assist with funding course fees for the first year of study. You may wish to apply for a BSc Information and Libraries Studies although preference will be given to applications for MSc qualifications.

Three institutions in the UK currently offer courses by distance learning:
•       Aberystwyth University
•       Northumbria University, Newcastle
•       Robert Gordon University, Aberdeen

Further information and links can be obtained via the CILIP website:
http://www.cilip.org.uk/qualificationschartership/Wheretostudy

Please contact the appropriate admissions departments for full entry requirements, and for detailed information on the content and mode of delivery. The admissions department will also be able to tell you about any waiting lists for places.

Vocational Qualifications

Information and Library Services NVQs Level 2 and 3 Bursaries of up to 350 per candidate will be provided towards registration and assessment costs to candidates from libraries in Wales undertaking Information and Library Services NVQs Level 2 and 3.

The bursaries will be available from April 2010, and will be provided direct to Information & Library Service NVQ Assessment Centres on a limited basis.

In addition, to widen the access to workplace assessment of Information & Library Service NVQs support of up to 350 is also available for candidates undertaking the Learning & Development NVQ A1/A2 Assessor Awards and the V1 Internal Verifier Award (under the same conditions as Information & Library Service NVQ grants).

There is no requirement for individual candidates or their employers to complete a grant application to CyMAL. The course providers will apply to CyMAL on your behalf.

Further information regarding NVQs is available from the course providers.

North Wales
Coleg Llandrillo, Llandudno Road, Rhos on Sea, Colwyn Bay,
Contact: Andrew Eynon
Tel: 01492 542342, e-mail: [log in to unmask]
http://www.llandrillo.ac.uk/courses/search/leaflet.aspx?LEA=1222

 
South Wales
Please contact Denise Lavis, CyMAL Training and Development Adviser  03000622111

Application of ICT in Libraries Levels 7 and 8 Bursaries

Both are UK-wide flexible vocational qualifications. Bursaries of up to 650 each are available on first come first served basis to candidates from libraries in Wales. The awards are available as taught courses or through distance learning.

The bursaries will be provided direct to ICTL Assessment Centres on a limited basis. The availability of grant must be established with CyMAL before a candidate is enrolled.

Further course details and a link to the ICTL Assessment Centre in Wales at Coleg Llandrillo can be obtained from ICTL website http://www.ictl.org.uk/ or contact Andrew Eynon, Coleg Llandrillo, Llandudno Road, Rhos on Sea, Colwyn Bay, Tel: 01492 542342, e-mail: [log in to unmask]

Foundation Degree qualification

Bursaries are now available for a Foundation degree in Library and Information Studies to library staff working in Wales. CyMAL will provide bursaries of up to 1,000 each to undertake LIS Foundation degrees. The bursary is intended to assist with funding course fees for the first year of study.

Further information about Foundation degrees can be obtained from:

Paul Jeorrett, Glyndwr University
[log in to unmask] - 01978 293250

or

Andrew Eynon, Coleg Llandrillo
[log in to unmask] - 01492 542342

All Workforce Development Grants

All Workforce Development Grants will be available on a first come first served basis. The bursaries will be paid direct to employers (or course providers) NOT to individuals.

Grant application forms for employers/course providers are available online via the CyMAL website at http://www.cymal.wales.gov.uk and click on grants 2010 -11

 ---------------------------------------------
Denise Lavies
Training and Development Adviser
CyMAL
0300 062 2111
[log in to unmask]


The original of this email was scanned for viruses by the Government Secure Intranet virus scanning service supplied by Cable&Wireless Worldwide in partnership with MessageLabs. (CCTM Certificate Number 2006/04/0007.) On leaving the GSi this email was certified virus free.
Communications via the GSi may be automatically logged, monitored and/or recorded for legal purposes.

Cafodd fersiwn gwreiddiol y neges e-bost hon ei sganio gan wasanaeth gwrthfeirysau Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth (GSI) a ddarparwyd gan Cable&Wireless Worldwide mewn partneriaeth â MessageLabs. (Rhif Tystysgrif CCTM 2006/04/0007). Wrth adael y GSI nid oedd unrhyw feirws yn gysylltiedig â’r neges hon.
Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth drwy’r GSI yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol.