Print

Print> Important bilingual message - please scroll down for English if required.
> 
> Oherwydd fod y tywydd yn bygwth gwaethygu, > '> rydym wedi penderfynu mae> '> r peth saff i wneud yw gohirio cynhadledd yfory ar y Cyfnod Sylfaen - Cyfleoedd i Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd. Ni fydd y gynhadledd yma yn mynd ymlaen yfory felly.
> Byddwn yn cysylltu  chi gyda dyddiad arall cyn gynted  phosib.
> 
> Due to the worsening weather conditions, we have decided to err on the side of caution, and postpone tommorow> '> s conference on the Foundation Phase - Opportunities for Museums, Archives and Libraries. This conference will therefore not go ahead tomorrow Tuesday 3d February. 
> We will contact delegates with an alternative date as soon as possible.
> 
Velma Hather 
Swyddog Mynediad, Dysgu a TGCh - Access Learning & ICT Officer 
CyMAL: Amgueddfeydd Archifau a Llyfrgelloedd Cymru - CyMAL: Museums Archives and Libraries Wales 
Llywodraeth Cynulliad Cymru - Welsh Assembly Government 
Uned 10, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH. 
Unit 10, Science Park, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH. 
Ffon/Tel: 01970 610244 
Ffacs/Fax: 01970 610223 
Rhif GTN/GTN No: 7 2846 0244
e-bost/e-mail: [log in to unmask] 

>  

The original of this email was scanned for viruses by the Government Secure Intranet virus scanning service supplied by Cable&Wireless in partnership with MessageLabs. (CCTM Certificate Number 2006/04/0007.) On leaving the GSi this email was certified virus free.
Communications via the GSi may be automatically logged, monitored and/or recorded for legal purposes.

Cafodd fersiwn gwreiddiol y neges e-bost hon ei sganio gan wasanaeth gwrthfeirysau Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth (GSI) a ddarparwyd gan Cable&Wireless mewn partneriaeth  MessageLabs. (Rhif Tystysgrif CCTM 2006/04/0007). Wrth adael y GSI nid oedd unrhyw feirws yn gysylltiedig r neges hon.
Maen ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth drwyr GSI yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol.