[log in to unmask]">

Gyfeillion

 

Ai fi yw’r unig un sy’n casáu’r drefn newydd ar yr archifau? Mae cefndir piws (mae’n siŵr fod yna ddisgrifiad manylach na hynny, ond dyn ydw i a piws ydi piws i mi) i’r negeseuon a fedra i ddim darllen y geiriau ar ochr dde'r sgrin gan fod 'na golofn ddu ar yr ochr honno.  Byddai cefndir plaen gwyn yn llawer gwell yn fy marn bach i. Ai fi yw’r unig un sy’n cael  trafferth (ac os ie, pam)?

 

Diolch am eich  cymorth

 

John

 

 

 

 

John Puw

GRNCM; TAR / PGCE;

Aelod Cyflawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Full Member of Association of Welsh Translators and Interpreters

Cyfieithydd / Translator

Uned Gyfieithu / Translation Unit

Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Department

Ffôn / Tel: 01492 805135

Est / Ext: 05135

E-bost / E-mail: [log in to unmask]

Gwefan / Website: http://www.youtube.com/watch?v=z7y9hBCgtCY

http://www.youtube.com/watch?v=rpqlSAzV71M

[log in to unmask]">

 
Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu.  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.

Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon.  Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.   Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol.  Diolch i chi am eich cydweithrediad.   

Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication.  North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.

This communication is intended for the addressee(s) only.  Please notify the sender if received in error and erase from your system.  Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy.  Thank you for your co-operation.

North Wales Police