Print

Print


Swydfeydd ochr, efallai?

-----Neges Wreiddiol-----/-----Original Message-----
Oddi wrth/From: Discussion of Welsh language technical terminology and
vocabulary [mailto:[log in to unmask]] Ar ran H.K.Smith
Anfonwyd/Sent: 21 Tachwedd 2007 12:54
At/To: [log in to unmask]
Pwnc/Subject: Re: breakout office

Ymranfeydd?

Helen

Jones,Sylvia Prys wrote:
> Ar gyfer arwydd mewn Canolfan newydd. Mae'r brif swyddfa yn swyddfa 
> cynllun agored ond bydd tair o swyddfeydd bach ar un ochr lle gall pobl 
> gynnal cyfarfodydd bach neu siarad yn breifat.
> 
> Roeddwn i wedi meddwl am swyddfa o'r neilltu ond byddai braidd yn rhy 
> hir ar arwydd ac efallai fod gair symlach a mwy cyfarwydd na 'neilltu'.
> 
> Byddwn yn falch o unrhyw syniadau.
> 
> 


-- 
Helen Smith (Cyfieithydd/Translator)
Canolfan Bedwyr	
[log in to unmask]
Ffn/Tel: 	01248 383253 (allanol/external)
		est/ext 3253 (mewnol/internal)

 >^..^< >^..^< >^..^< >^..^< >^..^< >^..^< >^..^<

-- 
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor. www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s). If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email. Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of the Bangor University.
Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the Bangor University Finance
Office. www.bangor.ac.uk