The following adevrt for the post of Archives and Record Council Wales  Programme Manager will not appear in ARC.

ENGLISH VERSION FOLLOWS

Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru
Datblygu'r weledigaeth o Archif Genedlaethol Rithwir i Gymru
Rheolwr Rhaglen

£30,094 (dyfarniad cyflog i ddod yn daladwy o 1af Ebrill 2007)

Cytundeb hyd 31 Mawrth 2008 gyda thebygrwydd o estyniad hyd 31 Mawrth 2009, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Dyfarnwyd grant gan CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru i Gyngor Archifau a Chofnodion Cymru i ddatblygu cynlluniau i greu Archif Genedlaethol Rhithwir i Gymru.  Dymunir penodi Rheolwr Rhaglen i arwain rhaglen ddatblygiadol strategol am ddwy flynedd (os y denir nawdd) i ddatblygu cynlluniau ar gyfer yr Archif Genedlaethol Rhithwir.

Dyma gyfle cyffrous i rywun sydd am weithio mewn datblygiad archifol blaenllaw, yn datblygu cynigion ar gyfer adnodd archifol arloesol a fydd yn dathlu hunaniaeth ddiwylliannol y Cymry a’u hysbrydoli i weddnewid eu bywydau a’u cymunedau mewn ffordd bositif.

Drwy weithio’n glos gydag amryw o ddeiliaid diddordeb yn y parth archifau yng Nghymru, byddwch yn rheoli datblygiad a chyflwyniad cynnig ariannol o’r mwyaf i greu Archif Genedlaethol Rhithwir.  Byddwch yn rheoli ystod eang o brosiectau ymchwil yn ymwneud ag isadeiledd, cynnwys a chyflwyniad yr Archif Genedlaethol Rhithwir.  Bydd gofyn i chi weithio hefyd i ddyfeisio a gweithredu strategaethau i ddatblygu casgliadau’r ymchwil hwn ymhellach.

Rydym yn edrych am berson sy’n gallu profi fod ganddo/ganddi gefndir llwyddiannus mewn rheoli prosiectau a rhaglenni gwaith gan gynnwys datblygu cynlluniau prosiect, rheoli a gwerthuso prosiectau; comisiynu a gweithio gydag ymgynghorwyr; gweithio gydag ystod o ddeiliaid diddordeb mewnol ac allanol a rheoli cyllideb.

Byddwch wedi’ch addysgu i safon gradd neu wedi ennill cymhwyster cyfatebol gyda sgiliau cyfathrebu da a gwybodaeth drylwyr o TGCh ac yn meddu ar ddealltwriaeth dda o reolaeth archifol.

Am ffurflen gais a manylion ychwanegol cysylltwch ag Uned Bersonél y Llyfrgell ar 01970 632530/1; drwy ffacs ar 01970 615709 neu Ebost: [log in to unmask].

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda

Elisabeth Bennett (ar ôl 12  Ebrill)  01792 295021  neu

Eluned Jones  01970 610237 neu

Glyn Parry (ar ôl 15  Ebrill)  01970 632865

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:  27 Ebrill 2007


Dylid dychwelyd y ceisiadau at y cyfeiriad canlynol:
Uned Bersonél, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3BU neu [log in to unmask]

Dyddiad y cyfweliad: 15 Mai 2007

 Lleoliad y cyfweliad:  Llyfrgell Gendlaethol Cymru

Archives and Record Council Wales
Developing the vision of a Virtual National Archive for Wales
Programme Manager

£30,094 (pay pending payable from 1n April 2007)

Fixed term contract until 31 March 2008 with the likelihood of an extension until 31 March 2009, National Library of Wales

Archives and Records Council Wales has been awarded a grant by CyMAL: Museums Archives and Libraries Wales to develop plans to create a Virtual National Archive for Wales.  It is seeking to appoint a Programme Manager to lead a two-year (funding permitting) strategic developmental programme to develop plans for the Virtual National Archive.

This is an exciting opportunity for someone who wants to work at the leading edge of archive development, developing proposals for an innovative archival resource which will celebrate the cultural identity of Welsh people and inspire them to positively transform their lives and communities.

Working closely with a variety of stakeholders in the archive domain in Wales, you will manage the development and submission of a major funding bid to create the Virtual National Archive.  You will manage a wide range of research projects relating to the infrastructure, content and delivery of the Virtual National Archive.  You will also work to devise and implement strategies to progress the findings of this research.

We are looking for someone able to demonstrate a successful track record in the management of projects and work programmes including developing project plans, managing and evaluating projects; commissioning and working with consultants; working with a range of internal and external stakeholders and budget management.

With good communication skills and a thorough knowledge of ICT, you will be educated to degree level or equivalent and possess a good understanding of archival management.

For an application form and further details contact Personnel Unit, National Library of Wales on 01970 632530/1; fax 01970 615709 or E-mail: [log in to unmask]

For an informal discussion about  this post, please contact

Elisabeth Bennett (after 12 April) 01792 295021 or

Eluned Jones 01970 610237 or

Glyn Parry (after 15 April) 01970 632865

Closing date for applications: 27 April 2007


Applications should be returned to the following address: Personnel Unit, National Library of Wales, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3BU or
[log in to unmask]

Interview date: 15 May 2007

Interview location: National Library of Wales, Aberystwyth

Glyn Parry

-- 
Glyn Parry 
Pennaeth Isadran Data Archifol / Head of Archival Data Section 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales 
Aberystwyth 
Ceredigion 
SY23 3BU 
01970 632865