Credaf mai Castell Y Rhingyll sydd ar yr arwydd ffordd,
 
Bryn

Eldred Bet <[log in to unmask]> wrote:
Sa i'n siwr ond dwi'n meddwl taw rhywbeth tebyg Castell Rhingyll neu Castell
y Rhingyll yw e'. Efallai gall rhywun gadarnhau.

Bet

-----Original Message-----
From: Sian Roberts [mailto:[log in to unmask]]
Sent: 18 February 2005 16:49
To: [log in to unmask]
Subject: The Gate

Oes rhywun yn gwybod am enw Cymraeg am "The Gate" - yn ardal Carmel, Sir
Gaerfyrddin?

Diolch
Siān
E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT

This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named above.
If you have received this e-mail in error please notify the originator and erase this e-mail from your system. If you are not the intended recipient or the
employer or agent responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that any use, review, dissemination, distribution or
copying of the e-mail is strictly prohibited. This e-mail and any files transmitted within it have been checked for all known viruses. The recipient
should still check the e-mail and any attachments for the presence of viruses, as Dyfed-Powys Police accepts no liability for any damage caused by any virus
transmitted by this e-mail.

DATGANIAD CYFRINACHEDD E BOST

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar eich
system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd bwriadedig,
fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio, adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif. Archwiliwyd yr e-bost hwn
ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r ffeiliau sydd ynghlwm am firws
oherwydd nid yw Heddlu Dyfed Powys yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.


ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!