Print

Print


Stryd yn Hwlffordd yw hi (dwy funud o'r fan hyn), a does dim arwyddion
dwyieithog arni, nac ar yr un stryd arall yn Hwlffordd o ran hynny.


----- Original Message -----
From: "Eldred Bet" <[log in to unmask]>
To: "David Bullock" <[log in to unmask]>
Sent: Monday, April 28, 2003 2:40 PM
Subject: Merlin's Hill


> Oes gan Merlin's Hill, Hwlffordd enw Cymraeg?
>
> Diolch o flaen llaw am unrhyw help.
>
> Bet
>
> E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT
>
> This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view
of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named
above.
> If you have received this e-mail in error please notify the originator and
erase this e-mail from your system. If you are not the intended recipient or
the
> employer or agent responsible for delivering it to the intended recipient,
you are hereby notified that any use, review, dissemination, distribution or
> copying of the e-mail is strictly prohibited. This e-mail and any files
transmitted within it have been checked for all known viruses. The recipient
> should still check the e-mail and any attachments for the presence of
viruses, as Dyfed-Powys Police accepts no liability for any damage caused by
any virus
> transmitted by this e-mail.
>
> DATGANIAD CYFRINACHEDD E BOST
>
> Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
> ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost
hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar eich
> system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid chi
yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd
bwriadedig,
> fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio, adolygu, lledaenu,
dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.  Archwiliwyd yr e-bost hwn
> ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am firws.  Serch hynny, dylai'r
derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r ffeiliau sydd ynghlwm am firws
> oherwydd nid yw Heddlu Dyfed Powys yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod
a achosir gan unrhyw firws a drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.
>
>