JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for GEO-METAMORPHISM Archives


GEO-METAMORPHISM Archives

GEO-METAMORPHISM Archives


GEO-METAMORPHISM@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

GEO-METAMORPHISM Home

GEO-METAMORPHISM Home

GEO-METAMORPHISM 1999

GEO-METAMORPHISM 1999

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

professorship Turku

From:

[log in to unmask] (Leo Kriegsman)

Reply-To:

[log in to unmask] (Leo Kriegsman)

Date:

Wed, 3 Nov 1999 10:55:15 +0300

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (230 lines)

Dear all,

If you have a good command of Finnish, please read the advertisement below.
Or, if you know a highly qualified colleague who speaks Finnish, please
pass this information on. It concerns a vacancy at the professorial level
(successor to Prof. Heikki Papunen) as of June 2000 at the Department of
Geology & Mineralogy, University of Turku, Finland.

Applications are open to those who have enough COMMAND OF THE FINNISH
LANGUAGE to teach courses in that language. The teaching field is
mineralogy and economic geology. The applicant is expected to have a good
international academic reputation as well as links to the industry. We are
seeking an active colleague who will strengthen the hard rock group
currently consisting of one professor teaching mineralogy and economic
geology (the position becoming vacant), one professor teaching structural
geology and metamorphic petrology, a senior lecturer in magmatic petrology,
a lecturer in general bedrock geology, as well as contract researchers
(post-docs, PhD's).

Research strengths in the Department of Geology, other than those mentioned
above, include environmental geology, sedimentology and general quaternary
geology. Good cooperation exists with the Swedish language university (Åbo
Akademi) through the joint Geocenter.

For more information please contact:

Prof. Veli-Pekka Salonen (Finnish, English), tel +358-2-333 5490,
[log in to unmask]
or Prof. Leo Kriegsman (English only), tel +358-2-333 5481, [log in to unmask]
or Prof. Heikki Papunen (Finnish, English), tel +358-2-333 5480, [log in to unmask]
or Faculty Secretary Liisa Riihelä, puh. (02) 333 5601, email:[log in to unmask]

department fax: +358-2-333 6580
homepage: http://www.utu.fi/ml/geologia/

Original information in Finnish:


TURUN YLIOPISTO
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

VIRANTÄYTTÖSELOSTE GEOLOGIAN JA MINERALOGIAN PROFESSORIN VIRKAA VARTEN

1. Täytettävä virka ja sen toimintaympäristö

Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on avoinna
geologian ja mineralogian professorin virka (A28). Viran opetusalana on
"kallioperägeologia, erityisesti kallioperän raaka-ainevarat ja
mineralogia". Virka täytetään sen oltua haettavana.

Täytettävän viran sijoituspaikka on geologian laitos, jossa on geologian ja
mineralogian sekä maaperägeologian oppiaineet. Kummassakin oppiaineessa on
täytettävä virka mukaan lukien kaksi professorin virkaa. Muuta vakinaista
opetushenkilökuntaa on neljä ja tutkimusta ja opetusta avustavaa
henkilökuntaa on myös neljä. Laitoksen perusrahoituksen vuosittainen määrä
on n. 3,5 milj.mk ja ulkopuolinen tutkimusrahoitus n. 2 milj.mk/vuosi.

Geologian ja mineralogian koulutusohjelmassa on geologian ja mineralogian
sekä maaperägeologian linjat, joiden opetusta on yhdistetty mm. siitä
syystä, että geologian alan kehittyminen ja monet sovellutukset
edellyttävät laajempaa perustietämystä. Geologian ja mineralogian sekä
maaperägeologian perus- ja aineopinnot ovat kaikille geologian
opiskelijoille yhteisiä ja erikoistuminen tapahtuu syventävien opintojen
kuluessa. Koulutusohjelman vuosittainen sisäänottomäärä on 15, ja
koulutusohjelmasta valmistuu vuosittain kymmenkunta FM-tutkintoa.
FT-tutkintoja valmistuu vuosittain 2-4. 

Geologian ja mineralogian opetus ja tutkimus on keskittynyt kallioperän
peruskysymyksiin, erityisesti rakennegeologiaan, metamorfoosiin ja
magmakivien petrologiaan, ja osastolla on vankat perinteet myös malmien ja
mineraalisten raaka-ainevarojen tutkimuksessa. Maaperägeologian opetus ja
tutkimus on profiloitunut maaperägeologian ympäristögeologisiin
sovellutuksiin, mm. hydrogeologiaan, geologis-biologisiin ongelmiin sekä
Suomen kvartäärigeologiaan ja sedimentologiaan. Laitoksen henkilökunnalla
on aktiiviset yhteydet naapurimaihin, Keski-Eurooppaan, Pohjois- ja
Etelä-Amerikkaan ja Australiaan.

Virkaan valittavan professorin edellytetään antavan opetusta
kallioperägeologiassa, erityisesti kallioperän raaka-ainevaroista ja
mineralogiasta. Tutkimuksen edellytetään painottuvan kallioperägeologian,
taloudellisen geologian ja mineralogian keskeisiin kysymyksiin. Erityiseksi
ansioksi luetaan mineraalisten raaka-ainevarojen tutkimukset sekä geologian
ja mineralogian taloudelliset ja ympäristögeologiset sovellutukset. Lisäksi
edellytetään kansainvälistä näkyvyyttä, kykyä yhteistyöhön yli laitos- ja
tiedekuntarajojen ja teollisuuden kanssa erityisesti sekä kokemusta
tutkimusprojektien johtamisesta.


2. Viran kelpoisuusvaatimukset

Professorilta vaaditaan tieteellinen pätevyys, opetustaito ja
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Tieteellistä pätevyyttä arvosteltaessa otetaan huomioon hakijan tekemä
tieteellinen tutkimus, kyky johtaa tutkimustyötä, oppimateriaali, jolla on
tieteellistä arvoa, ja muut tieteelliset ansiot sekä tutkinnot.

Opetustaitoa arvosteltaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus,
opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia,
muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu
opetuskyky.

Lisäksi vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. 

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan
nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen
ja ruotsin kielen taitoa. Häneltä edellytetään kuitenkin näyttöä hyvästä
englannin kielen taidosta.


3. Viran hakeminen

Virka julistetaan haettavaksi kuulutuksella, joka on nähtävänä Turun
yliopiston ilmoitustaululla ja sanomalehdissä.

Hakuaika on 30 päivää.

Turun yliopiston kanslerille osoitetut hakemukset toimitetaan yliopiston
kirjaamoon, 20014 TURUN YLIOPISTO.

Hakemusten on oltava perillä yliopiston kirjaamossa viimeistään hakuajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Hakijan on liitettävä hakemukseensa:

1)   nimikirjanote tai sitä vastaava kahden henkilön oikeaksi todistama
ansioluettelo;
2)   julkaisuluettelo;
3)   luettelo julkaisuista ja muista töistä (enintään 20 kpl), jotka
hakija haluaa toimi-
        tettavaksi asiantuntijoille;
4)   yhtenä kappaleena 3)-kohdassa mainitut julkaisut
julkaisuluettelonmukaisesti 
        numeroituina.
5)   tiedekunnan ohjeen mukaan laadittu englanninkielinen curriculum vitae;
6)   3-4 sivuinen englanninkielinen selvitys siitä, miten hakija
kehittäisi tutkimus-
        aluettaan Turun yliopistossa;

Asiantuntijoille lähetettävien julkaisujen ja muiden töiden enimmäismäärä,
jotka 
hakija voi valintansa mukaan ilmoittaa hakemuksessaan, on 20.

Asiantuntijoille lähetettävien julkaisujen lisäkappaleiden toimittamisesta
tiedekuntaan annetaan ohjeet tiedekuntaneuvoston päätettyä viran täytössä
kuultavista asiantuntijoista.

Hakijan on hakemuksessaan ilmoitettava miten hänet tavoittaa
virantäyttömenettelyn aikana ja annettava osoite, johon kirjalliset
ilmoitukset lähetetään.


4. Asiantuntijat

Hakuajan päätyttyä matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta pyytää
vähintään kahdelta asiantuntijalta lausunnot hakijoiden kelpoisuudesta ja
ansioista. Kirjallisen lausunnon tulee olla perusteltu niiden hakijoiden
osalta, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensisijassa tulevat
kysymykseen virkaa täytettäessä. Asiantuntijan on myös asetettava nämä
hakijat paremmuusjärjestykseen.

Jos virkaan on enintään kolme hakijaa, asiantuntijan tulee antaa perusteltu
lausunto kaikkien hakijoiden ansioista, tai jos hakijoita on enemmän kuin
kolme vähintään kolmen hakijan osalta. Asiantuntija antaa kuitenkin
lausunnon vain kelpoisina pitämistään hakijoista.

Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon myös hakijoiden edustamat,
viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat ja muutoinkin noudatettava
tasapuolisuutta. Ennen asiantuntijoiden valintaa varataan hakijoille
tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä
ja muista valinnan perusteena olevista seikoista.

Asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa myös yhteisen lausunnon.
Asiantuntijoita pyydetään keskittymään erityisesti hakijoiden tieteellisen
pätevyyden arvioimiseen. Lausunnot tulee antaa kolmen kuukauden kuluessa
siitä, kun asiantuntijat ovat saaneet asiakirjat käyttöönsä.


5. Opetusnäyte

Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa tiedekunta voi varata
asiantuntijoiden kelpoisiksi toteamille hakijoille tilaisuuden
opetusnäytteen antamiseen ja haastatteluun. Opetusnäyte annetaan
tiedekuntaneuvoston kokouksessa, joka on tältä osin julkinen.


6. Muut virantäyttömenettelyä koskevat tiedot

Tiedekuntaneuvosto tekee virkaehdotuksen tai päätöksen virantäyttöasian
raukeamisesta asiantuntijalausunnot saatuaan. Hakijoiden kelpoisuudesta
virkaan ei päätetä erikseen.

Tiedekuntaneuvoston päätös toimitetaan kanslerille tarkastettavaksi. Päätös
toimitetaan kirjallisesti myös hakijoille, joille varataan tilaisuus tehdä
kanslerille kirjallinen muistutus tiedekuntaneuvoston päätöksestä. Päätös
on lisäksi nähtävänä yliopiston ilmoitustaululla. 

Kansleri tarkastaa päätöksen asianmukaisuuden ja tutkii mahdolliset
muistutukset. Kansleri hyväksyy virkaehdotuksen tai poistaa päätöksen ja
palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi hallintolainkäyttölain (586/96) 63
§:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa mainituilla perusteilla. Kansleri perustelee
tällöin päätöksensä ja määrää, mistä menettelyn vaiheesta uusi käsittely on
aloitettava.

Turun yliopiston kansleri nimittää professorin. Nimityspäätöksestä ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Lisätietoja virantäyttöön liittyvistä kysymyksistä antaa tiedekuntasihteeri
Liisa 
Riihelä, puh. 02-333 5601, fax 02-333 6575 ja sähköposti [log in to unmask]7. Säädöstö, johon virantäyttömenettely perustuu

Yliopistolaki (645/97)
Yliopistoasetus (115/98)
Asetus korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä (309/93)
Laki korkeakoulujen professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä
(856/91)
Asetus korkeakoulujen professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä
(1581/91)
Turun yliopiston hallintojohtosääntö 12.3.98


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Top of Message | Previous Page | Permalink

JISCMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998


WWW.JISCMAIL.AC.UK

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager