JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG March 2014

WELSH-TERMAU-CYMRAEG March 2014

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Re: suspension

From:

"Saunders, Tim" <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 19 Mar 2014 12:54:46 -0000

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (121 lines)

Cytunaf Sylvia. Yn aml iawn, mae pobl yn taeru fod yn well ganddynt rhyw derm Saesneg, a hynny yn aml am ei fod yn fwy cyfarwydd. Fy mhrofiad i yn ddigon mynych oedd eu bod heb ddeall y cysyniadau tu l i'r term, a thrwy hynny wedi dod i arddel syniadau ddigon camarweiniol am y fater dan sylw. Mae hynny'n arbennig o wir gyda geiriau fel 'suspension', sydd sawl ystyr arall mewn disgyblaethau eraill.

Yn iach,

Tim

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Sylvia Prys Jones
Sent: 19 March 2014 12:05
To: [log in to unmask]
Subject: Re: suspension

Cytuno Ann. Cofiaf Delyth (Prys) yn defnyddio'r term 'evaporate' fel enghraifft. Plant ysgol yn hoffi'r term Saesneg yn well nag 'anweddu' oherwydd eu bod yn gyfarwydd ag ef. Pawb yn meddwl eu bod yn gwybod beth oedd ei ystyr ond neb yn gallu diffinio'r broses yn wyddonol. Mae hynny'n wir efo 'in suspension', hyd yn oed os ydych yn cynnig y term Saesneg faint o bobl fydd yn deall y cysyniad?

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of [log in to unmask]
Sent: 19 March 2014 11:55
To: [log in to unmask]
Subject: Re: suspension

Ar wahan i bobl ifainc sydd newydd orffen eu haddysg, faint o bobl sy'n
gwybod beth yw "in suspension". 'Rwy'n amau weithiau bod rhai termau yn
*fwy cyfarwydd* yn y Saesneg nag yn y Gymraeg, ond a yw pobl yn eu gwir
ddeall - dyna gwestiwn arall.

Ann

Original email:
-----------------
From: GERAINT LOVGREEN [log in to unmask]
Date: Wed, 19 Mar 2014 11:33:50 +0000
To: [log in to unmask]
Subject: Re: suspension


Dwi wir yn methu deall pam dy fod yn gweld 'daliant' yn glogyrnaidd - mae'n
air sy'n cael ei ddefnyddio'n gyffredin iawn mewn gwersi Cemeg ledled y
wlad erbyn hyn a dwi ddim yn gweld unrhyw gyfiawnhad dros roi 'in
suspension' mewn cromfachau ar ei ol chwaith!!

Os ydyn ni am ddechrau rhoi cyfieithiad Saesneg mewn cromfachau ar ol bob
gair Cymraeg sydd "bron byth yn cael defnydd" (honiad anhygoel o ystyried y
twf mewn addysg Gymraeg) ddown ni byth i ben.

Mae'n fy ngwneud innau braidd yn flin, felly dwi'n cytuno efo Ann yn fama!

Geraint
________________________________
 From: Dafydd Timothy <[log in to unmask]>
To: [log in to unmask]
Sent: Wednesday, 19 March 2014, 11:29
Subject: Re: suspension


Dwi'm yn ei gymryd fel tae'n 'gas', peidiwch phoeni...
Dwi'n chwilio am unrhyw a phob cyfle i BEIDIO defnyddio'r Saesneg...ac
hefyd yn ceisio gwneud cyfieithiadau'n gwbl ddealladwy ac yn rhwydd i'w
darllen.
Anodd lle mae gair Cymraeg i'w gael, ond bron byth yn cael defnydd. Dwi
wedi rhoi'r Gymraeg y tro hwn... a'r Saesneg mewn cromfachau (brackets) :-)


On 19/03/2014 11:23, [log in to unmask] wrote:
> Ym mha ffordd y mae "daliant" yn fwy clogyrnaidd na "syspensiwn"? Ydych
> chi'n golygu "na fydd y Cymro cyffredin yn gyfarwydd ag o"? Os felly,
> byddai'n werth ichi roi "mewn daliant (in suspension)" wrth son am mater y
> tro cyntaf.
>
> Teimlaf fy mod i wedi gweld nifer o negeseuon yn y dyddiau diwethaf sydd
> fel petai'n chwilio am gyfiawnhad dros ddefnyddio gair Saesneg am fod y
> gair Cymraeg yn rhy "anodd".
>
> Dim yn bwriadu bod yn gas, ond mae'n wir.
>
> Ann
>
> Original email:
> -----------------
> From: Dafydd Timothy [log in to unmask]
> Date: Wed, 19 Mar 2014 11:03:55 +0000
> To: [log in to unmask]
> Subject: suspension
>
>
> Bore da...
> Y cyd-destun ydi meddyginiaethau...
>
> un ai ar ffurf 'hylif' neu *'suspension'*.
> 'Daliant' ydi'r unig air wela i sy'n agos at hwn ond braidd yn glogyrnog?
> 'Syspensiwn'? 'Cymysgedd' braidd yn benagored?
>
> Diolch,
> Dafydd
>
>
> --------------------------------------------------------------------
> myhosting.com - Premium Microsoft Windows and Linux web and application
> hosting - http://link.myhosting.com/myhosting

--------------------------------------------------------------------
mail2web.com Enhanced email for the mobile individual based on Microsoft
Exchange - http://link.mail2web.com/Personal/EnhancedEmail


Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.
This transmission is intended for the named addressee(s) only and may contain sensitive or protectively marked material up to RESTRICTED and should be handled accordingly. Unless you are the named addressee (or authorised to receive it for the addressee) you may not copy or use it, or disclose it to anyone else. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately. All traffic including GCSx may be subject to recording and/or monitoring in accordance with relevant legislation

For the full disclaimer please access http://www.rctcbc.gov.uk/disclaimer

 

Mae'r neges ar gyfer y person(au) a enwyd yn unig a gall gynnwys deunydd sensitif neu ddeunydd sy wedi'i farcio hyd at 'CYFYNGEDIG' a dylid ei thrin yn unol a hynny. Os nad chi yw'r person a enwyd (neu os nad oes gyda chi'r awdurdod i'w derbyn ar ran y person a enwyd) chewch chi ddim ei chopio neu'i defnyddio, neu'i datgelu i berson arall. Os ydych wedi derbyn y neges ar gam a wnewch roi gwybod i'r sawl sy wedi anfon y neges ar unwaith. Mae modd cofnodi a/neu fonitro holl negeseuon GCSX yn unol a'r ddeddfwriaeth berthnasol. 
I weld yr ymwadiad llawn ewch i http://www.rctcbc.gov.uk/ymwadiad

Top of Message | Previous Page | Permalink

JiscMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
December 1999
November 1999
September 1999
August 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998


JiscMail is a Jisc service.

View our service policies at https://www.jiscmail.ac.uk/policyandsecurity/ and Jisc's privacy policy at https://www.jisc.ac.uk/website/privacy-notice

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager