JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG March 2012

WELSH-TERMAU-CYMRAEG March 2012

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

overdub

From:

Gorwel Roberts <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 27 Mar 2012 10:00:25 +0000

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)

Geraint - be wnest ti ynglŷn ag 'overdub'? 
 
-----Neges Wreiddiol/Original Message----- 
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] Ar ran/On Behalf Of Geraint Lovgreen 
Sent: 27 March 2012 10:43 
To: [log in to unmask] 
Subject: Re: ATB/RE: Incidence a prevalence 
 
Felly - er mwyn yr archif - be oedd y cyfieithiad a gynigiaist yn wreiddiol, rwyt ti wedi cael caniatâd i'w ddefnyddio? 
 
 
----- Original Message ----- 
From: "Iwan Williams (ABM ULHB - Corporate Services)" 
<[log in to unmask]> 
To: <[log in to unmask]> 
Sent: Tuesday, March 27, 2012 9:45 AM 
Subject: ATB/RE: Incidence a prevalence 
 
 
> Newydd siarad â'r person oedd yn gyfrifol am y cynnwys gwreiddiol nawr ac 
> wedi cael caniatâd i ddefnyddio'r cyfieithiad a gynigiais yn wreiddiol 
> (heb y termau Saesneg mewn cromfachau). 
> 
> Yn amlwg fe fyddai'n dda cael termau safonol am y ddau ystyr, ond yn yr 
> achos yma mae'r ddau le yr wyf fel rheol yn mynd i edrych am dermau o'r 
> fath - TermCymru a'r Porth Termau - yn gwrth-ddweud ei gilydd mor llwyr 
> fel ei bod yn anodd iawn gwybod pa rai i'w dewis. 
> 
> Iwan 
> 
> -----Neges Wreiddiol/Original Message----- 
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary 
> [mailto:[log in to unmask]] Ar ran/On Behalf Of Dafydd 
> Lewis 
> Sent: 27 Mawrth 2012 03:14 
> To: [log in to unmask] 
> Subject: Re: ATB/RE: Incidence a prevalence 
> 
> Dyna mae'r termau yn ei olygu Iwan, ac rwyn cydweld ei bod yn anodd dewis 
> termau Cymraeg sy'n gwahanu rhyngddynt. 
> 
> Yn bersonol byddaf yn tueddu cymryd bod 'mynychder' yn golygu 'faint mor 
> fynych' ydyw rhywbeth sydd eisoes yn bodoli, ond efallai y dylid 
> defnyddio'r ffurf a gynigaist ar y cychwyn. 
> 
> Fodd bynnag, mi fyddai'n ddefnyddiol cael termau safonol am y ddau ystyr 
> rhyw dro, wrth eu bod mor sylfaenol. 
> 
> Dafydd 
> 
> 
> Subject: 
> ATB/RE: Incidence a prevalence 
> 
> From: 
> "Iwan Williams (ABM ULHB - Corporate Services)" 
> <[log in to unmask]> 
> 
> Reply-To: 
> Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary 
> <[log in to unmask]> 
> 
> Date: 
> Mon, 26 Mar 2012 09:10:51 +0100 
> 
> Content-Type: 
> text/plain 
> 
> Parts/Attachments: 
>  text/plain (1 lines) 
> 
> 
>  Reply 
> 
> 
> Dwi'n gyndyn i ddefnyddio 'mynychder' am y naill derm na'r llall gan bod 
> cymaint o amwysedd ynglŷn â pha un mae'n ei olygu - mae'n golygu 
> 'incidence' yn ôl TermCymru a'r llyfr 'Termau Meddygol', 'prevalence' yn 
> ôl y Porth Termau, a'r ddau yn ôl Geiriadur yr Academi! 'Nifer achosion' 
> sydd ar TermCymru am 'prevalence' ond fe allai hwnnw hefyd olygu'r naill 
> neu'r llall, ac ar ôl darllen yr esboniad ar wefan yr RCN fe fydden i'n 
> meddwl efallai bod hwnnw'n agosach at 'incidence'. Oes rhywun â chefndir 
> meddygol neu ystadegol a all gadarnhau fy mod wedi deall yr ystyron yn 
> gywir? 
> 
> Iwan 
> 
> -----Neges Wreiddiol/Original Message----- 
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary 
> [mailto:[log in to unmask]] Ar ran/On Behalf Of Dafydd 
> Lewis 
> Sent: 24 Mawrth 2012 03:36 
> To: [log in to unmask] 
> Subject: Re: ATB/RE: Incidence a prevalence 
> 
> Rwy'n cydweld ag Iwan ond mi fyddwn i'n defnyddio 'mynychder' am 
> 'prevalence: 
> 
> Yn wahanol i’r mwyafrif o wasanaethau ysbyty, mae’r galw am wasanaethau 
> ‘Meddygaeth Arennol’ yn dibynnu ar fynychder clefydau arennol yn hytrach 
> na’r nifer o achosion newydd. 
> 
> Dafydd 
> 
> 
> 
> 
> 
> On Fri, 23 Mar 2012 16:16:05 +0000, Iwan Williams (ABM ULHB - Corporate 
> Services) <[log in to unmask]> wrote: 
> 
>>O beth alla i ei ddeall, mae'r frawddeg yn dweud rhywbeth tebyg i hyn: 
>> 
>>Yn wahanol i'r mwyafrif o wasanaethau ysbyty, mae'r galw am wasanaethau 
>>'Meddygaeth Arennol' yn dibynnu ar y nifer o bobl sydd eisoes yn dioddef o 
>>glefydau arennol ar unrhyw adeg, yn hytrach na'r nifer o achosion newydd 
>>sy'n codi. 
>> 
>>Dwi'n meddwl bod hynna'n weddol agos at gyfleu'r ystyr, ond mae e mor bell 
>>oddi wrth y geiriad yn y Saesneg fel fy mod yn gyndyn braidd i'w alw'n 
>>gyfieithiad. 
>> 
>>Iwan 
>> 
>>From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary 
>>[mailto:[log in to unmask]] Ar ran/On Behalf Of Ann 
>>Corkett 
>>Sent: 23 Mawrth 2012 16:05 
>>To: [log in to unmask] 
>>Subject: Re: Incidence a prevalence 
>> 
>>Nid yw Bruce yn ymwybodol o unrhyw fwriad y tu ol i'r gwahaniaeth sillafu. 
>>O edrych yn GPC, ceir "mynychder" a "mynychdra" yn unig (nid y fersiynau 
>>gyda "t"). 
>> 
>>Mae'n swnio fel un o'r achlysuron 'na lle nad yw'r Gymraeg wedi gorfod 
>>gwahaniaethu mor fanwl o'r blaen. 
>> 
>>Gallaf ddeall y disgrifiad o'r wefan - jyst abowt - ond hyd yn oed wedyn 
>>ni allaf ddeall y frawddeg sydd gennych yn dda iawn. 'Tasech chi'n medru 
>>ei hegluro i mi mewn geiriau eraill, efallai byddech hanner ffordd at 
>>gyfieithiad (hyd yn oed os bydd angen rhoi'r geiriau Saesneg mewn 
>>cromfachau). 
>> 
>>Ann 
>>________________________________ 
>>From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary 
>>[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Iwan Williams 
>>(ABM ULHB - Corporate Services) 
>>Sent: 23 March 2012 14:57 
>>To: 
>>[log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]> 
>>Subject: Incidence a prevalence 
>> 
>>Oes geiriau Cymraeg gwahanol yn cael eu harddel am y ddau derm meddygol 
>>yma? Dwi'n meddwl fy mod i'n deall y gwahaniaeth rhwng y cysyniadau 
>>(gweler y link isod) ond ddim yn gwybod lle i ddechrau gyda dewis geiriau 
>>Cymraeg cyfatebol. Mae 'mynychder' yng Ngeiriadur yr Academi ar gyfer y 
>>ddau ohonynt, ond gyda sillafiad gwahanol (yw hyn yn fwriadol?). 
>> 
>>Tra 'mod i wrthi beth yw 'Established Renal Failure' hefyd - mae'r cyfan 
>>yn digwydd yn yr un frawddeg erchyll isod : 
>> 
>>In contrast to the majority of hospital services, managing a 'Renal 
>>Medicine' service is driven by prevalence (of Established Renal Failure) 
>>rather than incidence of disease. 
>> 
>>Mae eglurhad da iawn o'r gwahaniaeth rhwng y ddau i'w weld yma: 
>>http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/9216/Incidence_prevalence.pdf 
>> 
>>Diolch ymlaen llaw am unrhyw oleuni, 
>> 
>>Iwan 
>> 
>> 
> 
> 
> 
> 
 

--
Ymwadiad: 

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun. 

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au) y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen, copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir datgelu cynnwys y negest ebost hon. 
 
Disclaimer: 

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any information and advice given in this correspondence no liability is accepted for losses arising from any errors contained in it and you are reminded of the need to obtain your own professional advice. 
 
The information in this email and any attachments is intended solely for the attention and use of the named addressee(s). If you are not the intended recipient, or person responsible for delivering this information to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless you are the intended recipient or his/her representative you are not authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this message or any part of it. 
 
Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000 the contents of this email may be disclosed.

Top of Message | Previous Page | Permalink

JISCMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
December 1999
November 1999
September 1999
August 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998


WWW.JISCMAIL.AC.UK

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager