JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG December 2010

WELSH-TERMAU-CYMRAEG December 2010

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Re: Erthygl ar gyfieithu peirianyddol

From:

"Saunders, Tim" <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 23 Dec 2010 09:57:24 -0000

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (453 lines)

Roeddwn i wedi clywed am yr arfer o gynnwys y Cofnod, oedd yn beth i'w
groesawu wrth gwrs. Edrychaf ymlaen hefyd at glywed am y datblygiadau
pellach.
Tybed a oes modd ystyried creu corpws penodol ar gyfer iaith y gyfraith?

Yn iach, 
 
 
Tim
 
 
Tim Saunders
Cyfieithydd Translator
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Rhondda Cynon Taf County
Borough Council
 

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Delyth Prys
Sent: 22 December 2010 16:48
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Erthygl ar gyfieithu peirianyddol

Quoting "Saunders, Tim" <[log in to unmask]>:

> Diolch. Diddorol iawn. Beth yw rhagolygon cael ychwanegu deddfwriaeth,

> Cylchlythyrau, ayyb, at y corpws?

Os mai son am gorpws Google wyt ti, mae Google yn ychwanegu ato drwy
grafu'r we am ddeunyddiau Cymraeg - gall unrhyw beth syd ar y we fynd
iddo felly.

Ond fe roddodd Dafydd Jones ac Andreas Eisne gofnod y Cynulliad (fel yr
oedd bryd hynny) mewn corpws cyfochrog sydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn
at nifer o ddibenion. Hwn fyddwn ni yn ei ddefnyddio fel cof parod ar
gyfer ein rhaglen arddangos. Mae datblygiadau eraill ar y gweill hefyd,
gobeithio y byddwn ni'n medru adrodd mwy ar hyn yn y flwyddyn newydd,

Delyth

>
> Yn iach,
>
>
> Tim
>
>
> Tim Saunders
> Cyfieithydd Translator
> Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Rhondda Cynon Taf County 
> Borough Council
>
>
> -----Original Message-----
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and 
> vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of 
> Delyth Prys
> Sent: 22 December 2010 14:24
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: Erthygl ar gyfieithu peirianyddol
>
> Efallai fod yr erthygl wreiddiol braidd yn gamarweiniol. Nid yw 
> cywiriadau i gyfieithu peirianyddol Google yn dychwelyd yn syth i'r 
> canlyniadau chwilio, ac nid yw deunydd newydd yn mynd yn syth i gof 
> cyfieithu, ond yn hytrach i gorpws anferth sy'n sail i'r cyfieithu, 
> gan ddefnyddio dulliau ystadegol i greu cyfeiithiad peirianyddol.
> Er hynny, mae'n deg rhoi rhybudd hefyd i gyfieithwyr sy'n defnyddio 
> Google Translate rhag iddynt ollwng deunydd cyfrinachol o'u llaw (drwy

> ddefnyddio Google i'w frasgyfieithu) ac i hynny godi rywdro fel cynnig

> mewn cyfieithiad periainyddol.
> Ar y llaw arall rydyn ni'n defnyddio cyfieithu peirianyddol Google yn 
> ein rhaglen arddangos newydd yn y project CAT Cymru i gynnig 
> brasgyfieithiad o fewn rhaglen cof cyfieithu lle nad oes cynnig arall 
> yn y cof.
> Bydd David Chan yn rhoi papur ar hyn yn ein cynhadledd fis Ionawr (gw.
> CATcymru.org) a bydd co bach am ddim ar gael i bawb sy'n mynychu'r 
> gynhadledd yn cynnwys rhaglen cof cyfieithu, cof parod wedi'i lwytho 
> iddo, geiriadur termau integredig a gwirydd sillafu integredig o fewn 
> y rhaglen (sori, hysbyseb arall i'ch denu chi i'r gynhadledd yn fan
> 'na!)
>
> Delyth
>
>
>
>
>
> Quoting Ann Corkett <[log in to unmask]>:
>
>> <A byddai ychwanegu cofau holl gyfieithwyr y wlad yn gryn gaffaeliad
>>
>>
>>
>> Byddai'n dda gwneud hynny *o gael* staff llawn amser wrthi'n gwirio 
>> ansawdd a safoni termau! Byddaf innau'n dal i gaboli fy nghof 
>> cyfieithu yng ngoleuni profiad.
>>
>>
>>
>> Hefyd byddai'n rhaid *peidio* a newid cyfeiriad unrhyw gof.
>>
>>
>>
>> Ann
>>
>>  _____
>>
>> From: Discussion of Welsh language technical terminology and 
>> vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of 
>> Saunders, Tim
>> Sent: 22 December 2010 10:50
>> To: [log in to unmask]
>> Subject: Re: Erthygl ar gyfieithu peirianyddol
>>
>>
>>
>> O fewn ei gyfyngiadau anochel, gall cyfieithu peiriant fod yn offeryn

>> defnyddiol. Ar lefel brawddegau unigol - a hynny drwy ddamwain a hap 
>> yn aml
>> - gall y broses roi cynnig defnyddiol - ond cynnig a all fod yn 
>> eithaf
>
>> peryglus hefyd. Nid yw Google Translate yn cynnig rhyw hud a lledrith

>> fydd yn datrys ein problemau cyfathrebu i gyd: caf deimlad pendant 
>> fod
>
>> rhywrai sydd heb ddeall hynny.
>>
>>
>>
>> Bydd fe fydd yn rhoi syniad go lew i rai sy'n deall digon o gefndir y

>> ddogfen a'i chyd-destun. Ond. fel ag y mae ar hyn o bryd, ni fuaswn 
>> i'n fodlon dibynnu ar y broses. Cof gennyf gyfaill o'r Dwyrain Canol 
>> a
>
>> redodd wynebddalen Al-Jazeera drwy feddalwedd gyfieithu 
>> Arabeg-Saesneg, a chael hanes dau fyfyriwr oedd yn creu helbul yn 
>> Affganistan! (Meddyliwch amdano
>> ...) Pe bawn i'n mynd at gyfieithydd masnachol am drosiad o ddogfen 
>> mewn iaith nad oeddwn yn ei medru, a chlywed ei b/fod wedi dibynnu ar

>> Google Translate, byddwn i'n ystyried hyn yn dor-contract ac yn troi 
>> at gyfieithydd dibynadwy.
>>
>>
>>
>> Wedi dweud hynny, mae'r syniad o gof cyfieithu i bawb yn syniad 
>> eithaf
>
>> apelgar. Mewn gwirionedd, mae arnom ni angen rhyw fath o Garreg 
>> Rosetta electronig. Un cam hanfodol fyddai bwydo holl ddeddfwriaeth y

>> Cynulliad i mewn, gyda Chylchlythyrau, Canllawiau, Cyfarwyddiadau, 
>> Codau, a dogfennau cyffelyb i ddilyn. A byddai ychwanegu cofau holl 
>> gyfieithwyr y wlad yn gryn gaffaeliad.
>>
>>
>>
>> Yn iach,
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> Tim
>>
>>
>>
>>
>>
>> Tim Saunders
>>
>> Cyfieithydd Translator
>>
>> Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Rhondda Cynon Taf County 
>> Borough Council
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>  _____
>>
>> From: Discussion of Welsh language technical terminology and 
>> vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of 
>> Neil Shadrach
>> Sent: 22 December 2010 10:25
>> To: [log in to unmask]
>> Subject: Re: Erthygl ar gyfieithu peirianyddol
>>
>> Mae Google Translate yn cynnig y canlynol ( sy'n eithaf agos ):
>>
>> "Amen and amen. In other words, engineers have managed to 
>> mechanization botched translation."
>>
>> Rwy wedi bod yn eithaf negyddol tuag at y syniad yn y gorffennol ond 
>> mae yn gwella ac mae cynnig presennol Google yn aml yn eithaf da gyda

>> geiriau ac ymadroddion byr ( ac mae'n rhoi'r acenion mewn ). Dyw e 
>> ddim yn cyfieithu un gair ar y tro fel roedd o'r blaen yn mynd am 
>> ddarnau hirach. Mewn ffordd mae'n rhyw fath o gof cyfieithu i bawb.
>> Byddai'n dda iawn gweld rhai o'r rhestrau termau yn cael eu bwydo
> mewn.
>>
>>
>>
>> Rwy wedi arbrofi ychydig gyda chyfieithu tudalennau newyddion ar y we

>> mewn ieithoedd gwahanol ac fel arfer mae'n ddigon da i ddeall beth
> sy'n digwydd.
>> Does dim rhai i gyfieithiad bod yn berffaith i fod yn ddefnyddiol 
>> mewn
>
>> llawer o achosion. I rywun sy'n dysgu iaith er enghraifft gallai fod 
>> o
>
>> gymorth ac yn llawer llai diflas na throi at y geiriadur cant o 
>> weithiau er mwyn darllen darn bach.
>>
>>
>>
>> Does dim angen peiriant i greu cyfieithiad carbwl :)
>>
>>
>>
>>
>>
>> 2010/12/22 Saunders, Tim <[log in to unmask]>
>>
>> Amen ac amen. Mewn geiriau eraill, mae peirianwyr wedi llwyddo i 
>> fecaneiddio cyfieithu carbwl.
>>
>>
>>
>> Yn iach,
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> Tim
>>
>>
>>
>>
>>
>> Tim Saunders
>>
>> Cyfieithydd Translator
>>
>> Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Rhondda Cynon Taf County 
>> Borough Council
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>  _____
>>
>> From: Discussion of Welsh language technical terminology and 
>> vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of 
>> Claire Richards
>> Sent: 21 December 2010 16:25
>> To: [log in to unmask]
>> Subject: Erthygl ar gyfieithu peirianyddol
>>
>> Roedd erthygl hir a diddorol yn yr Observer ddydd Sul am gyfieithu 
>> peirianyddol.
>>
>>
>>
>> Mae ar gael ar lein ar
>>
>> http://www.guardian.co.uk/technology/2010/dec/19/google-translate-com
>> p
>> uters-
>> languages?INTCMP=SRCH
>>
>>
>>
>> Claire
>>
>>
>>
>> Mae Pennawd Cyf yn gwmni cyfyngedig wedi'i gofrestru yng Nghymru a 
>> Lloegr o dan y rhif cofrestru 4276774, a chyfeiriad y swyddfa 
>> gofrestredig yw 53 Heol yr Orsaf, Ystum Taf, Caerdydd, CF14 2FB.
>>
>>
>>
>> Pennawd Cyf is a limited company registered in England and Wales 
>> under
>
>> the number 4276774, and the address of the registered office is 53 
>> Station Road, Llandaff North, Cardiff, CF14 2FB.
>>
>>
>>
>>
>>
>> This transmission is intended for the named addressee(s) only and may

>> contain sensitive or protectively marked material up to RESTRICTED 
>> and
>
>> should be handled accordingly. Unless you are the named addressee (or

>> authorised to receive it for the addressee) you may not copy or use 
>> it, or disclose it to anyone else. If you have received this 
>> transmission in error please notify the sender immediately. All 
>> traffic including GCSx may be subject to recording and/or monitoring 
>> in accordance with relevant legislation
>>
>> For the full disclaimer please access 
>> <http://www.rctcbc.gov.uk/disclaimer>
>> http://www.rctcbc.gov.uk/disclaimer
>>
>>
>>
>> Mae'r neges ar gyfer y person(au) a enwyd yn unig a gall gynnwys 
>> deunydd sensitif neu ddeunydd sy wedi'i farcio hyd at 'CYFYNGEDIG' a 
>> dylid ei thrin yn unol a hynny. Os nad chi yw'r person a enwyd (neu 
>> os
>
>> nad oes gyda chi'r awdurdod i'w derbyn ar ran y person a enwyd) 
>> chewch
>
>> chi ddim ei chopio neu'i defnyddio, neu'i datgelu i berson arall. Os 
>> ydych wedi derbyn y neges ar gam a wnewch roi gwybod i'r sawl sy wedi

>> anfon y neges ar unwaith. Mae modd cofnodi a/neu fonitro holl 
>> negeseuon GCSX yn unol a'r ddeddfwriaeth berthnasol.
>>
>> I weld yr ymwadiad llawn ewch i http:// 
>> <http://www.rctcbc.gov.uk/ymwadiad>
>> www.rctcbc.gov.uk/ymwadiad
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> This transmission is intended for the named addressee(s) only and may

>> contain sensitive or protectively marked material up to RESTRICTED 
>> and
>
>> should be handled accordingly. Unless you are the named addressee (or

>> authorised to receive it for the addressee) you may not copy or use 
>> it, or disclose it to anyone else. If you have received this 
>> transmission in error please notify the sender immediately. All 
>> traffic including GCSx may be subject to recording and/or monitoring 
>> in accordance with relevant legislation
>>
>> For the full disclaimer please access 
>> <http://www.rctcbc.gov.uk/disclaimer>
>> http://www.rctcbc.gov.uk/disclaimer
>>
>>
>>
>> Mae'r neges ar gyfer y person(au) a enwyd yn unig a gall gynnwys 
>> deunydd sensitif neu ddeunydd sy wedi'i farcio hyd at 'CYFYNGEDIG' a 
>> dylid ei thrin yn unol a hynny. Os nad chi yw'r person a enwyd (neu 
>> os
>
>> nad oes gyda chi'r awdurdod i'w derbyn ar ran y person a enwyd) 
>> chewch
>
>> chi ddim ei chopio neu'i defnyddio, neu'i datgelu i berson arall. Os 
>> ydych wedi derbyn y neges ar gam a wnewch roi gwybod i'r sawl sy wedi

>> anfon y neges ar unwaith. Mae modd cofnodi a/neu fonitro holl 
>> negeseuon GCSX yn unol a'r ddeddfwriaeth berthnasol.
>>
>> I weld yr ymwadiad llawn ewch i http:// 
>> <http://www.rctcbc.gov.uk/ymwadiad>
>> www.rctcbc.gov.uk/ymwadiad
>>
>>
>>
>>  _____
>>
>> No virus found in this message.
>> Checked by AVG - www.avg.com
>> Version: 10.0.1170 / Virus Database: 1435/3330 - Release Date:
>> 12/21/10
>>
>>
>
>
>
> ----------------------------------------------------------------
> This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
>
>
>
> This transmission is intended for the named addressee(s) only and  
> may contain sensitive or protectively marked material up to  
> RESTRICTED and should be handled accordingly. Unless you are the  
> named addressee (or authorised to receive it for the addressee) you  
> may not copy or use it, or disclose it to anyone else. If you have  
> received this transmission in error please notify the sender  
> immediately. All traffic including GCSx may be subject to recording  
> and/or monitoring in accordance with relevant legislation
>
> For the full disclaimer please access 
> http://www.rctcbc.gov.uk/disclaimer
>
>
>
> Mae'r neges ar gyfer y person(au) a enwyd yn unig a gall gynnwys  
> deunydd sensitif neu ddeunydd sy wedi'i farcio hyd at 'CYFYNGEDIG' a 
> dylid ei thrin yn unol a hynny. Os nad chi yw'r person a enwyd (neu
> os nad oes gyda chi'r awdurdod i'w derbyn ar ran y person a enwyd)  
> chewch chi ddim ei chopio neu'i defnyddio, neu'i datgelu i berson  
> arall. Os ydych wedi derbyn y neges ar gam a wnewch roi gwybod i'r  
> sawl sy wedi anfon y neges ar unwaith. Mae modd cofnodi a/neu  
> fonitro holl negeseuon GCSX yn unol a'r ddeddfwriaeth berthnasol.
> I weld yr ymwadiad llawn ewch i http://www.rctcbc.gov.uk/ymwadiad
>----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.This transmission is intended for the named addressee(s) only and may contain sensitive or protectively marked material up to RESTRICTED and should be handled accordingly. Unless you are the named addressee (or authorised to receive it for the addressee) you may not copy or use it, or disclose it to anyone else. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately. All traffic including GCSx may be subject to recording and/or monitoring in accordance with relevant legislation

For the full disclaimer please access http://www.rctcbc.gov.uk/disclaimer

 

Mae'r neges ar gyfer y person(au) a enwyd yn unig a gall gynnwys deunydd sensitif neu ddeunydd sy wedi'i farcio hyd at 'CYFYNGEDIG' a dylid ei thrin yn unol a hynny. Os nad chi yw'r person a enwyd (neu os nad oes gyda chi'r awdurdod i'w derbyn ar ran y person a enwyd) chewch chi ddim ei chopio neu'i defnyddio, neu'i datgelu i berson arall. Os ydych wedi derbyn y neges ar gam a wnewch roi gwybod i'r sawl sy wedi anfon y neges ar unwaith. Mae modd cofnodi a/neu fonitro holl negeseuon GCSX yn unol a'r ddeddfwriaeth berthnasol. 
I weld yr ymwadiad llawn ewch i http://www.rctcbc.gov.uk/ymwadiad

Top of Message | Previous Page | Permalink

JiscMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
December 1999
November 1999
September 1999
August 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998


JiscMail is a Jisc service.

View our service policies at https://www.jiscmail.ac.uk/policyandsecurity/ and Jisc's privacy policy at https://www.jisc.ac.uk/website/privacy-notice

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager