JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG July 2008

WELSH-TERMAU-CYMRAEG July 2008

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

ATB: ATB: workless

From:

Carolyn Iorwerth <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 15 Jul 2008 10:49:18 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (219 lines)

Ond mae'r unemployed yn ddi-gyflog hefyd, tydyn? Dyna pam dw i'n meddwl y
dylen ni ddiffinio ystyr 'workless' neu fydd neb yn deall yr ystyr - yn
union fel nad oes neb heb wybodaeth am y maes yn mynd i ddeall y gwahaniaeth
rhwng unemployed a workless. Does dim pwynt ailadrodd gwendid y termau
Saesneg yn Gymraeg nac oes?

Carolyn 

-----Neges Wreiddiol-----/-----Original Message-----
Oddi wrth/From: Discussion of Welsh language technical terminology and
vocabulary [mailto:[log in to unmask]] Ar ran Geraint
Lovgreen
Anfonwyd/Sent: 15 Gorffennaf 2008 09:45
At/To: [log in to unmask]
Pwnc/Subject: Re: ATB: workless

Ie - fysa fo ddim yn gwneud mwy o synnwyr dweud 'di-waith' am 'unemployed' a
'di-gyflog' am 'workless' felly?

----- Original Message -----
From: "Jane Owen" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Tuesday, July 15, 2008 10:31 AM
Subject: Re: ATB: workless


>
>
> Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a 
> drosglwyddir gydag o wedi eu bwriadu yn unig ar gyfer pwy bynnag y 
> cyfeirir ef ato neu atynt. Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn drwy 
> gamgymeriad, hysbyswch yr anfonwr ar unwaith os gwelwch yn dda.
>
> Mae cynnwys yr e-bost yn cynrychioli barn yr unigolyn(ion) a enwir uchod 
> ac nid yw o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn Cyngor Sir Ddinbych. Serch

> hynny, fel Corff Cyhoeddus, efallai y bydd angen i Gyngor Sir Ddinbych 
> ddatgelu'r e-bost hwn [neu unrhyw ymateb iddo] dan ddarpariaethau 
> deddfwriaethol.
>
> The information contained in this e-mail message and any files transmitted

> with it is intended solely for the use of the individual or entity to whom

> they are addressed. If you have received this e-mail in error please 
> notify the sender immediately.
>
> The contents of this e-mail represents the views of the individual(s) 
> named above and do not necessarily represent the views of Denbighshire 
> County Council. However, as a Public Body, Denbighshire County Council may

> be required to disclose this e-mail [or any response to it] under 
> legislative provisions.
>
>
>
>


----------------------------------------------------------------------------
----


>
> gweithio ..... mae llawer o bobl yn gweithio'n galed yn gofalu am y 
> cartref
> / plant / henoed ond yn ddigyflog
>
> yn dilyn newid yn yr amgylchiadau uchod gallant fod yn ddi waith ac yn ddi
> gyflog …..
>
> Jane Jones Owen
> Cyfieithydd y Sir / County Translator
> 01824 70 8115
> [log in to unmask]
> [log in to unmask]
>
>
>
>
>       Carolyn Iorwerth
>       <carolyn.iorwerth
>       @[log in to unmask]>                      To
>       Sent by:         [log in to unmask]
>       Discussion of                       cc
>       Welsh language
>       technical                       Subject
>       terminology and      ATB: workless
>       vocabulary
>       <WELSH-TERMAU-CYM
>       [log in to unmask]
>       UK>
>
>
>       15/07/2008 10:18
>
>
>       Please respond to
>        Discussion of
>       Welsh language
>         technical
>       terminology and
>        vocabulary
>       <WELSH-TERMAU-CYM
>       [log in to unmask]
>          UK>
>
>
>
>
>
>
> Tybed fasa modd cael rhywbeth hollol wahanol i egluro'r gwahaniaeth? I fi,
> does dim gwahaniaeth rhwng bod yn ddi-waith a bod heb waith o ran ystyr y
> geiriau. Mae'r un peth yn wir i raddau helaeth am unemployed a workless.
> Bosib y dylen ni feddwl am rywbeth sy'n
> Cyfleu'r gwahaniaeth yn iawn. Ydw i'n iawn bod 'workless' yn golygu pawb
> sydd yn ddi-waith am ba reswsm bynnag, a bod 'unemployed' yn golygu'r bobl
> sy'n cael eu hystyried yn ddi-waith gan yr ILO?
> Carolyn
>
> -----Neges Wreiddiol-----/-----Original Message-----
> Oddi wrth/From: Discussion of Welsh language technical terminology and
> vocabulary [mailto:[log in to unmask]] Ar ran Geraint
> Lovgreen
> Anfonwyd/Sent: 15 Gorffennaf 2008 09:12
> At/To: [log in to unmask]
> Pwnc/Subject: Re: workless
>
> Dwi ddim yn meddwl y gallwn ni newid y ffaith mai 'di-waith' = 
> 'unemployed'
>
> bellach, felly mae ateb Claire - 'di-waith' a 'heb waith' yn well yn fy
> marn
> i.
>
> ----- Original Message -----
> From: "Carolyn Iorwerth" <[log in to unmask]>
> To: <[log in to unmask]>
> Sent: Tuesday, July 15, 2008 10:08 AM
> Subject: ATB: workless
>
>
> Da di'r cylch trafod! Wnes i erioed sylweddoli bod gwahaniaeth rhwng y
> ddau.
> Wedi bod yn defnyddo di-waith yn braf am 'workless' ers tro cyn imi gael 
> fy
> ngoleuo Y broblem hyd y gwela'i yw na fyddai'r rhain fwyaf o bobl yn
> gwahaniaethu mewn sgwrs bob dydd - nac yn Saesneg nac yn Gymraeg - h.y.
> Unemployed a di-waith gaiff eu defnyddio i gyfeirio at yr holl bobl y
> sonnir
> amdanyn nhw yn y categorďau hyn. Chlywais i erioed neb ar strydoedd
> Caernarfon yn dweud eu bod yn econmaidd anweithgar er enghraifft (nac yn
> economically inactive o ran hynny), felly bosib mai dim ond yn y 
> cyd-destun
> gwleidyddol/technegol y mae angen gwahaniaethu - sef pan gyfeirir at
> 'workless' ac 'unemployed' yn yr un darn? Wedyn, faswn i'n meddwl bod
> di-waith am workless a di-gyflog am unemployed yn gynnig da.
>
> -----Neges Wreiddiol-----/-----Original Message-----
> Oddi wrth/From: Discussion of Welsh language technical terminology and
> vocabulary [mailto:[log in to unmask]] Ar ran Rhian Huws
> Anfonwyd/Sent: 15 Gorffennaf 2008 08:58
> At/To: [log in to unmask]
> Pwnc/Subject: Re: workless
>
> Mae Garmon yn hollol gywir. Gweler hefyd:
>
>
>
http://www.regeneration-solutions.com/tackling-worklessness-and-unemployment
>
> .htm
>
> Ond tydi hyn ddim yn datrys y broblem o ran bathu term Cymraeg i
> wahaniaethu
> rhyngddynt. Yn y gorffennol, yn gam neu'n gymwys, dw i wedi defnyddio
> 'diweithdra' am unemployment ac 'anweithedd' am worklessness ond wn i ddim
> beth fyddai 'workless' wedyn!
>
> Rhian
> Canolfan Iechyd Cymru
>
> -----Original Message-----
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Garmon Davies
> Sent: 15 July 2008 09:52
> To: [log in to unmask]
> Subject: ATB: workless
>
> Oes - dwi'n meddwl mai dyma'r gwahaniaeth:
>
> "Unemployed" - pobl nad ydynt yn gweithio ac sydd, yn ôl diffiniad yr ILO
> (1) yn dymuno cael gwaith (2) ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos
> nesaf a (3) wedi bod yn ceisio gwaith am 4 wythnos
>
> "workless" - pobl nad ydynt yn gweithio ac nad ydynt yn cwrdd ag un neu 
> fwy
> o'r tri maen prawf uchod i gael eu cyfrif yn "unemployed" yn ôl diffiniad
> yr
> ILO. Mae "workless" felly'n cynnwys pobl ddi-waith ("unemployed") a phobl
> sy'n economaidd anweithgar.
>
> Garmon
>
> -----Neges Wreiddiol-----/-----Original Message----- Oddi wrth/From:
> Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]] Ar ran Sian Roberts
> Anfonwyd/Sent: 15 July 2008 09:29
> At/To: [log in to unmask]
> Pwnc/Subject: workless
>
> Hyd y gwela i ar y we, "di-waith" sy'n cael ei ddefnyddio yn nogfennau'r
> Cynulliad am "workless". A oes gwahaniaeth rhwng "workless" ac
> "unemployed"?
>
> Diolch
> Siân
> 

Top of Message | Previous Page | Permalink

JiscMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
December 1999
November 1999
September 1999
August 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998


JiscMail is a Jisc service.

View our service policies at https://www.jiscmail.ac.uk/policyandsecurity/ and Jisc's privacy policy at https://www.jisc.ac.uk/website/privacy-notice

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager