JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG November 2007

WELSH-TERMAU-CYMRAEG November 2007

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Re: engaging

From:

Dafydd Lewis <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 7 Nov 2007 14:44:33 +0000

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (254 lines)

Mi ddefnyddiais i 'mynd i'r afael ' ar un achlysur hefyd.
Dafydd 

On Wed, 7 Nov 2007 11:05:04 -0000, Saunders, Tim <Tim.Saunders@RHONDDA-
CYNON-TAFF.GOV.UK> wrote:

>~angen am fynd ati i ymgysylltu 'r gymuned Yng nghyd-destun 
<outbind://45/#CynllunDatblyguLleol> Cynlluniau Datblygu Lleol.   need 
to adopt approaches for engaging the community  
> 
>ailgydio yn x  re-engage with x 
> 
>~ail-gynnwys y rhai rhwng 14 ac 17 oed nad ydynt yn cymryd rhan mewn 
addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth addas  re-engage non participating 
14 to 17 year olds into suitable education, training or employment  
> 
>~ailgysylltu 'r trigolion    re-engage with residents     
> 
>~ailymuno 'r byd gwaith   re-engage in work          
> 
>~?ailymrwymiad gyda chyfleoedd ar gyfer addysg, hyfforddiant a 
gwaith       re-engagement with opportunities for education, 
training and work   
> 
>~amharodrwydd teuluoedd i ymgysylltu staff the reluctance of families 
to engage with staff
> 
>~annog pobl ifanc i ailgydio mewn addysg    re-engage young people 
> 
>?ar sail teledu da a chyfoes  on the basis of strong and engaging 
television  
> 
>*at ddibenion gwarchod iechyd, diogelwch neu les personau sy'n 
meddiannu'r ty neu sy'n ymweld ag ef neu sy'n ymwneud mewn modd arall 
gweithgareddau cyfreithlon yng nghyffiniau'r ty  for the purposes of 
protecting the health, safety or welfare of persons occupying, visiting or 
otherwise engaging in the lawful activities in the vicinity of the house  
> 
>~atyniadol           engaging  
> 
>~bod wrthi'n trafod yn barhaus gyda x         be engaged in 
ongoing and active discussion with x   
> 
>~bod yn brysur gyda'i e-bost          be engaged with his e-
mail    
> 
>~y broses o dynnu'r gymuned i mewn  engaging the community 
> 
>~brwdfrydig ac wedi ymrwymo'n llwyr       enthusiastic and totally 
engaged 
> 
>~cadw pobl ifanc mewn addysg a gwasanaethau cyflogi keep young people 
engaged with education and employment services 
> 
> ... a dim ond dechrau yw hwnna ...
> 
>
>Tim 
>Tim Saunders
>Cyfieithydd / Translator
>Uned Cyfieithu Cyngor Rhondda Cynon Taf / Rhondda Cynon Taf Council 
Translation Unit
>Ty Trevithick
>Abercynon
>Rhondda Cynon Taf CF45 4UQ
>Ffn +44-(0)-1443-744000 
>
>Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o 
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Cyngor Rhondda Cynon Taf.
>Mae'r wybodaeth sydd yn y ddogfen hon yn gyfrinachol. Fe all fod yn 
gyfreithiol freintiedig.
>Bwriedir yr e-bost ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os 
derbyniwyd yr e-bost hwn trwy gamgymeriad,
>dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar eich system os gwelwch 
yn dda.
>Os mai nid i chi y bwriadwyd ef ac nid chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n 
gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd bwriadedig,
>fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio, adolygu, lledaenu, 
dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.
>Fe all fod gwneud hynny yn anghyfreithlon.
>
>
>This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the 
view of Rhondda Cynon Taf Council.
>The information contained in this communication is confidential. It may 
be legally privileged.
>It is intended only for the person or entity named above.
>If you have received this e-mail in error please notify originator and 
erase this e-mail from your system.
>If you are not the intended recipient or the employer or agent 
responsible for delivering it to the
>intended recipient, you are hereby notified that any use, review, 
dissemination, distribution or copying
>of the e-mail is strictly prohibited. To do so may be unlawful. 
>-----Original Message-----
>From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary 
[mailto:[log in to unmask]]On Behalf Of Puw, John
>Sent: 07 November 2007 10:52
>To: [log in to unmask]
>Subject: Re: engaging
>
>
>Paid poeni chwilio gormod Annes - mae pob un (a llawer mwy) yn y cof 
cyfieithu, ond fedrwn i ddim gwneud i'r un ohonyn nhw ffitio'r fraddeg 
hon! Ond rwyf wedi rhoi ennyn ymrwymiad yn y diwedd gan obeithio y bydd y 
sawl sy'n cael ei gydnabod yn maddau i mi!! A diolch am gydymdeimlad bawb 
arall sydd wedi ateb! Rho fy enw i lawr ar ben rhestr dy ymgyrch Huw!!!!
> 
>John Puw
>Cyfieithydd / Translator
>Uned Gyfieithu / Translation Unit
>Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Department
>Ffn / Tel: 01492 510935
>Est / Ext: 6135
>E-bost / E-mail: [log in to unmask]
>Gwefan / Website: http://www.youtube.com/watch?v=z7y9hBCgtCY
>
> 
>
> _____ 
>
>From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary 
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of annes gruffydd
>Sent: 07 November 2007 10:32
>To: [log in to unmask]
>Subject: Re: engaging
> 
>SNAP!! Dwi'n ei gasau o a chas pur hefyd. A hyd y gwela i yn amlach na 
heb mae o'n golygu rhywbeth gwahanol bob tro. Dwi'm yn meddwl bod hannar y 
bobol sy'n ei sgwennu o yn Saesneg yn gwbod be mae o'n feddwl na be'n 
union maen nhw'n gobeithio'i gyflawni yn sgil y broses - mae o wedi mynd 
yn hen air catch-all. Am engage with fel arfar fydda i'n deud ymgysylltu 
a; engage audiences - denu; yn achos cymuneda ella ennyn diddordeb ne ella 
dwyn i mewn (fydda i hefyd yn defnyddio hwnna am involve, ond weithia maen 
nhw'n golygu'r un peth). Os meddylia i am ragor mi ro i wbod i chdi. 
> 
>Annes
>
> 
>2007/11/7, Puw, John < [log in to unmask]>: 
>Hwn eto
> 
>Mae gen i fwy o gofnodion yn y cof cyfieithu sy'n "cop outs" llwyr wrth 
gyfieithu'r gair hwn na'r un gair arall mewn bodolaeth. Mae gen i gas 
perffaith tuag ato. 
> 
>Y perl sydd gen i yw
> 
>"In recognition of the outstanding contribution to engaging local 
communities ...."
> 
>Rwy'n casu defnyddio "ymrwymo" neu "gysylltu 'r" (a tydi hwnnw ddim yn 
gyfieithiad teg beth bynnag) neu hyd yn oed "ymrwymo ac yn cysylltu 'r", 
ond dyna sydd gen i ar hyn o bryd os nad oes gan rhywun fwy o weledigaeth 
na fi!
> 
>Diolch am gael bwrw fy mol!
> 
> 
> 
> 
> 
> 
>John Puw
>Cyfieithydd / Translator
>Uned Gyfieithu / Translation Unit
>Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Department
>Ffn / Tel: 01492 510935
>Est / Ext: 6135
>E-bost / E-mail: [log in to unmask]
>Gwefan / Website: http://www.youtube.com/watch?v=z7y9hBCgtCY 
>
> 
> 
>
>
>Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae 
Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar 
y rhyngrwyd yn ogystal 'u cynnwys.
>
>Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. 
Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i 
gyrrodd wybod a dilwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu 
ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatd fod yn anghyfreithlon. Efallai 
nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am 
eich cydweithrediad.  
>
>Heddlu Gogledd Cymru
>
>Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. 
North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
>
>This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify 
the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised 
use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in 
this document may not be official policy. Thank you for your co-
operation. 
>
>North Wales Police
>
>
>
>
>
>Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae 
Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar 
y rhyngrwyd yn ogystal 'u cynnwys.
>
>Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. 
Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i 
gyrrodd wybod a dilwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu 
ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatd fod yn anghyfreithlon. Efallai 
nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am 
eich cydweithrediad.  
>
>Heddlu Gogledd Cymru
>
>Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. 
North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
>
>This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify 
the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised 
use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in 
this document may not be official policy. Thank you for your co-operation.
>
>North Wales Police
> 
>
>
>
>Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae 
Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar 
y rhyngrwyd yn ogystal 'u cynnwys.
>
>Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. 
Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i 
gyrrodd wybod a dilwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu 
ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatd fod yn anghyfreithlon. Efallai 
nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am 
eich cydweithrediad.  
>
>Heddlu Gogledd Cymru
>
>Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. 
North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
>
>This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify 
the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised 
use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in 
this document may not be official policy. Thank you for your co-operation.
>
>North Wales Police
>	
>

Top of Message | Previous Page | Permalink

JISCMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
December 1999
November 1999
September 1999
August 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998


WWW.JISCMAIL.AC.UK

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager